Zápis z 10. zasedání OZ – 19.9.2018

Ve středu 19.9.2018 proběhlo desáté, a v současném složení i poslední zasedání obecního zastupitelstva.

Hostem zasedání byl p. Müller ze společnosti CTP (Dunstar).
V samotném úvodu požádal p. Müller o zařazení jednoho bodu na program, a to projednání Smlouvy o právu umístit a provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o inženýrské sítě pro Mercedes Benz (projekt Daimler – D8.7).

Oponoval jsem, aby se bod do programu nezařazoval, neboť není dle mého názoru vhodné tzv. „salámovat“ jednotlivé kroky a projekt musíme hodnotit jako celek – tzn. včetně stanoviska, ke kterému jsme si objednali posudek u společnosti VHS Projekt a který se stále zpracovává. Pan starosta doplnil další důvody, proč bod odložit. Celá diskuse mezi všemi přítomnými trvala asi 30 minut a výsledkem bylo jednohlasné nezařazení bodu na program. S p. Müllerem jsme se dohodli na pracovní schůzce s CTP a zástupci Daimleru po volbách.

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu – „Projektová dokumentace na opravu fasádního pláště a sadových úprav objektu základní školy v Úžicích“
Do dříve schváleného výběrového řízení na rekonstrukci školy se přihlásily obě oslovené firmy, nikdo jiný na veřejnou zakázku nereagoval.
Nabídka firmy Bohemia Creative s.r.o., Ing. Martin Wünsche = 613 470 Kč s DPH
Nabídka firmy Projekty – Sládková s.r.o., Ing. barbora Sládková = 2 032 195 Kč s DPH.
U obou firem chyběl návrh smlouvy a položkový rozpočet. Firmy byly vyzvány k doplnění, což obratem učinily.
Zastupitelé jednohlasně schválili sepsání smlouvy o dílo s firmou Bohemia Creative s.r.o.

Cenová nabídka na projektovou dokumentaci – obnovu rybníka v Kopeči  a Úžicích + žádost o dotaci
Zastupitelům jsem předložil nabídku na rekonstrukci obou obecních rybníků (Úžice, Kopeč).
Nabídka na rekonstrukci rybníků i následný bod na zpracování žádosti o dotaci byla jednohlasně schválena.
Bohužel v mezičase mě lidově řečeno „vypekl“ projektant a z původní dohody projektu obou rybníků do konce roku mi oznámil, že nestihne ani jeden. Na základě tohoto jednání jsem se rozhodl operativně obvolat a obepsat další projektanty. S jedním jsem se dohodl na stejných podmínkách (oba projekty do konce roku), druhý den jsme se potkali v obci, oba rybníky prohlédli a nyní čekám na nabídku + podníkáme první přípravné kroky k realizaci – objednali jsme za obec laboratorní rozbor sedimentu a zemědělské půdy, které jsou pro odbahnění rybníku v Kopči naprosto nezbytné.

Rozpočtová úprava č. 4
Proběhla čtvrtá rozpočtová úprava, která navyšuje příjem obce o 2 042 00,28 Kč – jedná se o příjem dotace na hasičskou zbrojnici.

Nevymahatelné pohledávky z let minulých
Paní účetní předložila zastupitelstvu seznam nevymahatelných pohledávek z let 2007- 2011, které byly upomínány a vymáhány bezúspěšně.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyřazení nevymahatelných pohledávek dle přílohy z podrozvahové evidence. (nevymožitelné pohledávky budou nadále existovat, ale nebudou se evidovat)

Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce komunikací“
V ulicích Příčná, Průběžná a U Hřiště byly vykonány jak některé méněpráce, tak i vícepráce. Po vzájemném zápočtu jde o navýšení v celkové hodnotě 1 617 172 Kč bez DPH. Jednalo se zejména o úpravu konstrukčních vrstev vozovky a změnu sanace podloží, tak aby vyhověla požadavkům a komunikace byly únosné. Veškeré práce byly odsouhlasen TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur bylo jednohlasně schváleno.

Vícepráce – „Stavební úpravy a nástavba požární zbrojnice“
Vícepráce se vyskytly při stavebních úpravách hasičské zbrojnice, kde byly zjištěny špatné základy na části obvodových zdí. Na základě statického posudku bylo rozhodnuto o jejich zbourání a následném vybudování nových základů a obvodových zdí. Z důvodu značných výškových rozdílů byly vybourány i podlahy obou garáží. Veškeré práce byly odsouhlaseny TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur firmě Jan Špivák ve výši 797 309,17 Kč bylo jednohlasně schváleno.

Řád veřejného pohřebiště
Se změnou zákona o pohřebnictví bylo nutné změnit Řád veřejného pohřebiště.

Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec PRAMENY
Sdružení místních samospráv vyhlásilo celostátní sbírku na zadluženou obec Prameny. Zastupitelé jednohlasně schválili navrhovaný příspěvek 10 000 Kč.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.