Vyjádření obce k EIA projektu Obalovna Chvatěruby

Požadujeme vrácení dokumentace EIA k přepracování, jelikož podkladové studie nejsou zpracovány s ohledem na zohlednění všech vznesených požadavků ve zjišťovacím řízení a s ohledem na neúplnost a neaktuálnost podkladových studií, resp. podkladů pro ně využitých.

 1. Nejsou zhodnoceny všechny plánované záměry v území z pohledu kumulace a synergie v oblasti dopravního zatížení komunikací a tím z akustického hlediska, z hlediska znečištění ovzduší, ovlivnění veřejného zdraví, klimatu a to i v širším zájmovém území.
 2. Požadujeme, aby podkladem pro vyhodnocení vlivů záměru na dopravní situaci v území byla aktualizovaná dopravní studie, která byla podkladem pro záměr „Objekt D 8.7 (Mercedes Benz After- Sales Logistics Center“ a zohledňovala všechny budoucí záměry v území a je zpracována renomovanou firmou, která ve svých budoucích prognózách neuvažuje pouze nárůst s ohledem na příslušné TP, ale uvažuje i nárůst s ohledem na demografii, naplněnost územních plánů atp. Pro posuzovaný záměr „Obalovny“ nebyla zpracována žádná dopravní studie, pouze se vycházelo z TP 225 apod. S ohledem na velmi dopravně zatížené území je toto nepřípustné.Pozn.: aktualizace spočívá dopravní studie spočívá v:Dopravní studie neobsahuje aktuální dopravní data a není vyhotovena v dostatečném rozsahu (řešené území je rozhodně větší, než je ve studií uvažováno – změny dopravy nastanou v širším okolí), aby bylo možné správně vyhodnotit dopady posuzovaného záměru na dopravní a akustickou situaci, vlivu záměru na znečištění ovzduší a veřejné zdraví.
  • Dopravní intenzity vyvolané letištěm Vodochody – požadujeme vysvětlit, proč na úseku D8 nejezdí žádná vyvolaná doprava letištěm Vodochody – v případě, že se jedná o chybu, požadujeme dopravní studii přepracovat.
  • Str. 36, 37, 48 a 49 (nečíslované přílohy) – ve výčtu staveb uvažovaných v uvedených dopravních intenzitách nejsou vedeny stavby CTPark North – hala D 8.2 a Letiště Vodochody.
  • Rok 2040 je převzat z dopravní studie pro záměr STC1945. Dopravní studie pro tento záměr byla zpracována na základě celostátního sčítání dopravy z roku 2010, v roce 2016 proběhlo celostátní sčítání dopravy nové. Dopravní studie nebyla na toto sčítání aktualizována (validována). Proto i podklad pro posuzovaný záměr není zpracován na základě aktuálních dopravních dat.Požadujeme přepracování dopravní studie reflektující celostátní sčítání dopravy z roku 2016 a následně požaduje provézt přepočet navazujících studií (akustické, rozptylové a vlivu na veřejné zdraví).
  • Záměr dle podrobných rozborů pro jednotlivé komunikace uvedených v dopravní studii pravděpodobně přispěje spolu s ostatními záměry k navýšení dopravy na komunikaci vedoucí do obce Úžice III/24211 (intenzita je stanovena pouze pro silnici III/0081 – v noci se jedná o nárůst v součtu o 129 OA, 28 LNA a 16 TNA k roku 2020).
   Požadujeme rozšířit řešené území dopravní studie o komunikace i v rámci obce Úžice – komunikaci III/24211. Vhodné by bylo doplnit data i směrem na Odolenou Vodu, Postřižín a Kozomín (silnice II/608).
 3. Jelikož dopravní data jsou základem pro správné vyhodnocení vlivu stavby v kumulativníma synergickém dopadu do území, je nutné na základě aktualizované dopravní studie aktualizovat i akustickou studii a studii znečištění ovzduší a vliv na veřejné zdraví.
 4. Akustická/hluková studie není zpracována nad dopravní studií, která by zohledňovala všechny plánované dopravní záměry v území, je zpracována pouze pro rok realizace, nezohledňuje delší výhledový stav. Požadujme aktualizovat akustickou studii, tak aby zahrnovala vyhodnocení plnění limitů za stávajícího stavu, roku realizace, výstavby s a bez záměru u všech komunikací, kam bude směrována doprava – zejména:
  1. Jižní zástavby u Úžic (ve venkovním chráněném prostoru staveb i ve venkovním chráněném prostoru), tak aby byl postižen hluk i z komunikace III/0081 a dále o body v obci Úžice (ve venkovním chráněném prostoru staveb i ve venkovním chráněném prostoru), tak aby byl postižen i hluk z komunikace III/24211.
  2. Provézt rozbor příspěvku jednotlivých zdrojů dopravního hluku ve všech výpočtových bodech, včetně doplněných bodů dle výše uvedeného a na základě stanovení dominance jednotlivého zdrojů hluku navrhnout limitní hladiny hluku pro dominantní zdroj hluku. Komunikace třetí třídy mají limit nelze-li využít korekci pro SHZ 55/45 dB pro den/noc nikoli 60/50 dB.
  3. Požadujeme doložit možnost uplatnění korekce pro SHZ na všech komunikacích využívaných záměrem a pro všechna výpočtová období.
  4. Požadujeme postupovat při zpracování akustické studie v souladu s novým metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 18.10.2017 (věstník MZdr ČR 2017/částka 11), nikoli podle starého, který je napříč studií citován. A s ohledem na to, že podklad je dáván i na hygienickou stanici, kdy metodický návod je pro ní závazný požadujeme doložit, že zvolená výpočtová metodika je v souladu s mmetodikou CNOSSOS-EU.
 5. Požadujeme doložit, že vlivem realizace posuzovaného záměru a v kumulaci a synergii s ostatními připravovanými záměry nedojde k navýšení hodnoty hladiny hluku v obci Úžice, a to ze všech komunikacích, kde dochází vlivem realizace záměru k navýšení dopravních intenzit nad limitní hladiny hluku.
 6. Není doložené plnění limitů z dopravního hluku v obci Úžice – požadujeme doložit měřením hluku v souladu s metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 18.10.2017 (věstník MZdr ČR 2017/částka 11), že jsou limity v obci Úžice plněny, a to z hluku na III/0081 a III/24211, jelikož se jedná o komunikace, kam je záměrem směrována doprava.
 7. Rozptylová studie – v rozptylové studii jsou využity mapy OZKO, ale není u nich napsáno, za které období jsou zpracovány – není tedy zřejmé, zda jsou využity ty nejaktuálnější. Shodně není u větrné růžice zřejmý rok vyhotovení, platnost a oblast, pro kterou je růžice poskytnuta. Konstatování, že je pro řešené územní je zavádějící.

  Požadujeme doložit, že mapy OZKO jsou nejaktuálnější.

  Požadujeme doložit objednávku a dodejku směrem k ČHMÚ a od ČMHÚ na větrnou růžici, aby bylo zřejmé, že je aktuální a pro řešené území.

 8. Je nutné aktualizovat akustickou, rozptylovou studii a studii vlivu stavby na veřejné zdraví – na základě aktualizace dopravní studie a rozšíření řešeného území požadujeme aktualizovat rozptylovou studii a studii veřejného zdraví s důrazem na vyhodnocení vlivu záměru v kumulaci a synergii z dopravy na silnicích III třídy.
 9. V případě neplnění zákonných požadavků (hluk, znečištění ovzduší, veřejné zdraví) požadujeme realizaci opatření, tak aby byly zákonné limity plněny – např. formou dopravě organizačních opatření – vymahatelného zakázání vjezdu LNA a TNA do obce Úžice a na komunikaci III/0081 od okružní křižovatky směrem na Úžice. Nebo realizací fyzických protihlukových opatření při III/0081 – nejlépe formou protihlukových clon. Realizaci výsadeb dřevin s následnou údržbou min. 5 let na místě určené obcí. K DUR/DSP předložení návrhu vegetačních úprav k odsouhlasení obce (předpoklad je, že vegetační úpravy budou navrženy v maximálním možném počtu stromů, ale s rozumným sponem, tak aby do budoucna byly ze stromů perspektivní jedinci, kteří v lokalitě vydrží v řádu desítek let).

  Nebudu-li zákonné limity plněny a realizací záměru, resp. v kumulaci a synergii s ostatními plánovanými záměry v území dojde k porušení zákona č. 17/1992 Sb., ustanovení § 11 a v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze dne 31. ledna 2012, nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí v lokalitě. Nejvyšší správní soud tímto svým rozsudkem jasně stanovil, že jestliže jsou překročené hlukové limity, mající prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví a které mohou vést ke zdravotním rizikům, nelze v takovýchto lokalitách povolovat další průmyslové stavby a argumentovat tím, že každá jednotlivá stavba představuje jen nevýznamný, byť měřitelný přírůstek již stávající hodnoty hluku.

  V takovém případě požadujeme vydat nesouhlasné závazné stanovisko.

 10. Pachová studie – standardní součástí vyhodnocení vlivu obaloven na své okolí bývá pachová studie s ohledem na to, že se z nich zápach šíří. Požadujeme, aby byla doložena k dokumentaci EIA.
 11. Požadujeme do přepracované dokumentace, aby byla doložena studie vlivu stavby na krajinný ráz. Odkazem na souhlasné vyjádření úředníka, že nedojde k ovlivnění krajinného rázu, nelze souhlasit. Požadujeme, aby zhodnocení bylo zpracováno v souladu s metodikou k hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz: Metodický postup – Posouzení  vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz – ve smyslu  § 12 zákona  č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území) – I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička – Květen 2004.
 12. Přírodovědný průzkum – provedení přírodovědného průzkumu v letní sezóně je nevypovídající, jelikož nepodchycuje jarní aspekt, který je nejdůležitější s ohledem na to, že jsou živočišné druhy vázány na rozmnožovací teritoria. Přírodovědný průzkum není doložen, není známa osoba, která jej zpracovávala. Namátkou ve výčtu druhů jsou zmíněny mravenci sp., které jsou jako celý druh uváděny ve vyhlášce 395/1992 Sb., jako zvláště chráněný druh, nelze tedy konstatovat, že se v území nenacházejí. Dále je zvláštní, že v území nebyl zaznamenán, žádný střevlík, ani čmelák, koroptev polní atp.

  Požadujeme doložit relevantní přírodovědný průzkum, nejlépe zpracovaný autorizovanou osobou pro biologické hodnocení.

 13. Kapitola D.IV je zpracována nedostatečně a nesrozumitelně – konstatování, že opatření jsou vedena v textu dokumentace EIA je zavádějící a nabádá čtenáře i povolující úřad k „hledání“.

  Požadujeme, aby v rámci kapitoly B.I.6 byla vypsána všechna opatření, která jsou součástí záměru a byla tak jednoduše odkontrolovatelná.

  Dále požadujeme, aby kapitola D.IV. byla zpracována standardním způsobem, aby bylo zřejmé, která opatření jsou k jakému stupni projektové dokumentace, resp. zda jsou i k výstavbě, či provozu.

 14. V souladu s metodickým sdělením MŽP ze dne 6.3.2015 – č.j. 18130/ENV/15 požadujeme:
  1. V kapitole D.IV uvádět pouze podmínky relevantní, splnitelné, konkrétní (ověřitelné a měřitelné) a ne podmínky vyplývající z platné legislativy. Deklaraci závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů. Tyto je nutné uvést do kapitoly B.I.9 (Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat) dokumentace.

   Podmínky navržené v kapitole D.IV nelze ve většině případů považovat za relevantní, splnitelné, konkrétní (ověřitelné a měřitelné) a nelze je tak ověřit v praxi, zda jsou dodržovány.

  2. Kapitolu B.I.9 zpracovat tak, aby obsahovala úplný seznam navazujících rozhodnutí a buď zde, anebo v jiné kapitole dokumentace uvést i další nutná povolení, souhlasy či závazná stanoviska, která je třeba získat pro konečné povolení či provoz záměru, a která nejsou vydávána v navazujícím řízení ve smyslu definice v ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Stanoviska EIA – požadujeme, aby posuzovaný záměru byl uveden do provozu nebo předčasného užívání až po zprovoznění následujících staveb:

 1. Přestavěná stávající problematická styková křižovatka II/608 x III/0081 do podoby okružní křižovatky.
 2. Nová okružní křižovatka (CTP Invest plánuje její realizaci v souvislosti s realizací záměru CTParku Prague North III. etapa) propojující účelové komunikace na ploše A průmyslové zóny Kozomín – Úžice.

  Nová křižovatka umožní průjezd z Prologis Parku Úžice a z nově napojeného CTParku (III. etapa) přímo na dálniční přivaděč bez nutnosti přitížit II/608. Současně se stane pojistkou pro případné rozložení dopravy v období dopravních špiček nebo v případě dopravní nehody.

  Nový přivaděče pro Letiště Vodochody na dálnici D8 – byl uvažován ve výpočtech pro stanovení dopravních intenzit v dopravní studii, která je základním podkladem pro akustické výpočty, výpočty dopadů stavby na znečištění ovzduší a druhotně tak i podkladem pro hodnocení vlivu stavby na zdraví obyvatelstva.

 3. Navýšení kapacity ČOV Úžice na 4000 EO – než bude provedena intenzifikace ČOV v Úžicích, bude navýšená produkce odpadních vod z provozu předávána oprávněné osobě k likvidaci (odvoz fekálním vozem na jinou ČOV). Provozovatel povede písemné záznamy o množství odebraných vod z veřejného vodovodu, množství odpadních vod předané oprávněné osobě k likvidaci a množství odpadních vod vypuštěné do veřejné kanalizace, ze které bude jednoznačné, že provozem záměru nedochází k navyšování vypouštění odpadních vod nad stávající úroveň. Záznamy budou vedeny s měsíční frekvencí a budou uchovávány pro případ kontroly do doby, než bude provozovateli umožněno vypouštění celého objemu jím vyprodukovaných odpadních vod do kanalizace.
 4. Realizaci uvažovaných ve výpočtech, resp. případných dalších protihlukových opatření navržených v blízkosti komunikací, které bude doprava z areálu využívat, a u kterých vlivem kumulativního a synergického působení s ostatními záměry bude docházet k překračování nadlimitních hladin hluku – zejména se jedná o dálnici D8 a jejích exitech a silnici III/0081 a III/24211.

Do podmínek Stanoviska EIA dále požadujeme zapracovat:

 1. Požadujeme, aby opatření, která budou vypsána v kapitole B.I.6 jako opatření, která jsou součástí záměru, byla i součástí podmínek Stanoviska EIA.
 2. Požadujeme, aby i při nakládání asfaltu na nákladní automobily bylo zamezeno úniku „pachových látek“, tzn. aby nakládka probíhala za vytvoření podtlaku a odpadní vzduch byl odveden na ohřev kameniva.
 3. Požadujeme, aby odpadní vzduch byl odváděn přes tkaninový filtr a to jak z nakládky asfaltu, tak i z dalších činností spojené s manipulací asfaltové směsi.
 4. K DUR a DSP aktualizovat dopravní studii a následně akustickou a rozptylovou studii (z provozu), která bude prověřovat plnění příslušných limitů na všech dotčených komunikací záměrem.
 5. Před započetím výstavby bude prověřena možná kumulaci vlivů z výstavby s realizací okolních připravovaných záměrů a v případě potřeby budou navržena opatření pro zajištění plnění hygienických limitů hluku a imisí škodlivin v ovzduší u chráněných objektů.
 6. Staveništní doprava (dovoz odvoz materiálu a zemin) nesmí být směrováno na komunikaci III/0081 a III/24211. Shodně objízdné trasy mimostaveništní dopravy.
 7. Před zahájením výstavby budou vypracovány a schváleny „Pokyny pro případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby“, které budou také obsahovat opatření proti znečištění vody odváděné do retenční nádrže.
 8. Do projektu pro stavební povolení budou případně navržena a realizována a kontrolována opatření na ochranu území před nadlimitním hlukem a znečištěním ovzduší při výstavbě, a to nejen ze staveniště, ale i ze staveništní a mimo staveništní dopravy.
 9. Během výstavby bude pravidelně (1x týdně) monitorována a omezována prašnost (při suchém období denně, jinak 1x týdně) a při zaznamenání zvýšené prašnosti budou provedena opatření na okamžitou eliminaci zdroje prašnosti, monitorování bude prováděno pověřenou osobou (osobami) přítomnými nepřetržitě na stavbě. Zejména je nutno:
  1. Monitorovat prašnost v areálu. Pokud je zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření,
  2. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky,
  3. Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy,
  4. Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
 10. Stavba bude probíhat pouze v denní době od 06:00 do 22:00. V době nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod a v neděli nebude stavební činnost probíhat.
 11. Návoz a odvoz materiálu/zeminy atp. na stavbu bude probíhat pouze v době od 06:00 do 20:00 hodin; kromě nedělí, kdy nebude probíhat vůbec.
 12. Před zahájením výstavby budou všichni pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni s podmínkami Stanoviska EIA.
 13. Po zprovoznění areálu bude provedeno kontrolní měření hluku, které prověří dodržování hygienických limitů. Výsledky budou předloženy Krajské hygienické stanici a obci Úžice.
 14. Součástí provozního řádu obalovny jako preventivních opatření k eliminaci zápachu a prašnosti vlivem provozu záměru bude:
  1. Očista komunikací po skončení zimního období za účelem odstranění posypového materiálu.
  2. V zimním období bude omezena údržba povrchů solením (v únosné míře bezpečnosti), která bude nahrazena mechanickou údržbou (včasné odhrabování či odmetání sněhu) s ohledem na snížení solnosti odváděných srážkových vod.
  3. Pravidelný úklid (čistícím vozem, ručním sběrem, …) a skrápění venkovních prostor obalovny bude probíhat minimálně jednou za týden.
  4. Skládka materiálu velikosti 0 – 2 mm bude umístěna pod střechou a bude zamezeno úletům částic.
 15. Ke kolaudaci stavby bude obci Úžice předložen schválený plán organizace dopravy firmou a příslušným orgánem, která bude objekt využívat a v případě změny jej opět předložit obci ke schválení. A tento plán bude firmou dodržován.
 16. Požadujeme přepracování studie a vypořádání všech podmínek a připomínek uvedených v přiloženém “Odborném vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení v areálu Obalovna Chvatěruby” – VHS Projekt, s.r.o.(viz příloha)
 17. Požadujeme přepracování studie a vypořádání všech podmínek a připomínek uvedených v přiloženém “Odborném vyjádření dopravního a městského inženýra k navrženému vodohospodářskému řešení v areálu Obalovna Chvatěruby”  – VHS Projekt, s.r.o. (viz příloha)

S ohledem na to, že se v Čenkově u Odolené Vody nachází v současné době a obalovna, která je v provozu nepovažujeme realizaci další obalovny v blízkém území za jakkoli prospěšnou.

Přílohy:

 • Odborném vyjádření dopravního a městského inženýra k navrženému vodohospodářskému řešení v areálu Obalovna Chvatěruby
 • Odborném vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení v areálu Obalovna Chvatěruby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.