Zápis z 10. zasedání OZ – 19.9.2018

Ve středu 19.9.2018 proběhlo desáté, a v současném složení i poslední zasedání obecního zastupitelstva.

Hostem zasedání byl p. Müller ze společnosti CTP (Dunstar).
V samotném úvodu požádal p. Müller o zařazení jednoho bodu na program, a to projednání Smlouvy o právu umístit a provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o inženýrské sítě pro Mercedes Benz (projekt Daimler – D8.7).

Oponoval jsem, aby se bod do programu nezařazoval, neboť není dle mého názoru vhodné tzv. „salámovat“ jednotlivé kroky a projekt musíme hodnotit jako celek – tzn. včetně stanoviska, ke kterému jsme si objednali posudek u společnosti VHS Projekt a který se stále zpracovává. Pan starosta doplnil další důvody, proč bod odložit. Celá diskuse mezi všemi přítomnými trvala asi 30 minut a výsledkem bylo jednohlasné nezařazení bodu na program. S p. Müllerem jsme se dohodli na pracovní schůzce s CTP a zástupci Daimleru po volbách.

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu – „Projektová dokumentace na opravu fasádního pláště a sadových úprav objektu základní školy v Úžicích“
Do dříve schváleného výběrového řízení na rekonstrukci školy se přihlásily obě oslovené firmy, nikdo jiný na veřejnou zakázku nereagoval.
Nabídka firmy Bohemia Creative s.r.o., Ing. Martin Wünsche = 613 470 Kč s DPH
Nabídka firmy Projekty – Sládková s.r.o., Ing. barbora Sládková = 2 032 195 Kč s DPH.
U obou firem chyběl návrh smlouvy a položkový rozpočet. Firmy byly vyzvány k doplnění, což obratem učinily.
Zastupitelé jednohlasně schválili sepsání smlouvy o dílo s firmou Bohemia Creative s.r.o.

Cenová nabídka na projektovou dokumentaci – obnovu rybníka v Kopeči  a Úžicích + žádost o dotaci
Zastupitelům jsem předložil nabídku na rekonstrukci obou obecních rybníků (Úžice, Kopeč).
Nabídka na rekonstrukci rybníků i následný bod na zpracování žádosti o dotaci byla jednohlasně schválena.
Bohužel v mezičase mě lidově řečeno „vypekl“ projektant a z původní dohody projektu obou rybníků do konce roku mi oznámil, že nestihne ani jeden. Na základě tohoto jednání jsem se rozhodl operativně obvolat a obepsat další projektanty. S jedním jsem se dohodl na stejných podmínkách (oba projekty do konce roku), druhý den jsme se potkali v obci, oba rybníky prohlédli a nyní čekám na nabídku + podníkáme první přípravné kroky k realizaci – objednali jsme za obec laboratorní rozbor sedimentu a zemědělské půdy, které jsou pro odbahnění rybníku v Kopči naprosto nezbytné.

Rozpočtová úprava č. 4
Proběhla čtvrtá rozpočtová úprava, která navyšuje příjem obce o 2 042 00,28 Kč – jedná se o příjem dotace na hasičskou zbrojnici.

Nevymahatelné pohledávky z let minulých
Paní účetní předložila zastupitelstvu seznam nevymahatelných pohledávek z let 2007- 2011, které byly upomínány a vymáhány bezúspěšně.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyřazení nevymahatelných pohledávek dle přílohy z podrozvahové evidence. (nevymožitelné pohledávky budou nadále existovat, ale nebudou se evidovat)

Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce komunikací“
V ulicích Příčná, Průběžná a U Hřiště byly vykonány jak některé méněpráce, tak i vícepráce. Po vzájemném zápočtu jde o navýšení v celkové hodnotě 1 617 172 Kč bez DPH. Jednalo se zejména o úpravu konstrukčních vrstev vozovky a změnu sanace podloží, tak aby vyhověla požadavkům a komunikace byly únosné. Veškeré práce byly odsouhlasen TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur bylo jednohlasně schváleno.

Vícepráce – „Stavební úpravy a nástavba požární zbrojnice“
Vícepráce se vyskytly při stavebních úpravách hasičské zbrojnice, kde byly zjištěny špatné základy na části obvodových zdí. Na základě statického posudku bylo rozhodnuto o jejich zbourání a následném vybudování nových základů a obvodových zdí. Z důvodu značných výškových rozdílů byly vybourány i podlahy obou garáží. Veškeré práce byly odsouhlaseny TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur firmě Jan Špivák ve výši 797 309,17 Kč bylo jednohlasně schváleno.

Řád veřejného pohřebiště
Se změnou zákona o pohřebnictví bylo nutné změnit Řád veřejného pohřebiště.

Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec PRAMENY
Sdružení místních samospráv vyhlásilo celostátní sbírku na zadluženou obec Prameny. Zastupitelé jednohlasně schválili navrhovaný příspěvek 10 000 Kč.

 

Zápisy ze zasedání – prázdniny

O prázdninách proběhly dvě zasedání, zde je přehled nejdůležitějších bodů:

V červenci bylo schváleno vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a rekonstrukci Spojovací ulice. V sprnu byly otevřeny obálky veřejné soutěže. Vyhrála firma OK Stavby s nejnižší nabídkovou cenou – 2 189 988,50 Kč. Podpis smlouvy byl schválen na srpnovém zasední zastupitelstva.

V červenci bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci školy. Oslovili jsme Ing. Barboru Sládkovou a Ing. Martina Wünscheho. Další zájemci se mohou hlásit na základě zveřejnění zakázky na portálu a úřední desce.

I tento rok byla schválena smlouva o spolupráci na projektu STOP LETIŠTI VODOCHODY. V této smlouvě se zavazujeme zaplatit roční příspěvek ve výši 50 Kč za obyvatele. Celkem tedy 43 450 Kč.

V červenci nám dorazila dokumentace na územní řízení + stavební povolení k záměru skladu Daimler. Celá dokumentace je tak rozsáhlá, že se lépe vyjadřuje váhou než počtem stran. Váha je cca 50kg dokumentů. Na konci července proběhla schůzka zastupitelů se zástupci CTP a Daimler. Na této schůzce jsem investora upozornil na nedostatky ve formě chybějících částí dokumentace, které byly doplněny.
Dokumentace je tak rozsáhlá, že jsme se na srpnovém zasedání se zastupiteli jednohlasně shodli na objednání odborného posudku. Posudek bude opatřen pečetí autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizovaného inženýra pro městské inženýrství a autorizovaného inženýra pro dopravní stavby. Cena posudku je 125 000 Kč bez DPH.

Aktualizace se bohužel dočkal i záměr papírny BOR Biotechnology, kde Středočeský kraj k našemu nepochopení zamítl stížnosti dotčených obci.

Zápisy ze zasedání – druhé čtvrtletí 2018

V dubnu bylo schváleno zahájení spolupráce s Farní Charitou Neratovice. Farní charita poskytuje domácí i zdravotní péči , odlehčovací služby a osobní asistenci. Na tyto služby přispívá 1/3 kraj, 1/3 obec a 1/3 klient. Ideální by bylo spojit se ještě s okolními obcemi a tuto službu společně financovat. Naplánována bude společná schůzka s okolními obcemi, které by o tuto službu měly zájem.

Bylo schváleno pořízení nového veřejného osvětlení v ulicích Jarní, Horní, Dolní, Spojovací, Postřižská od AZ Elektrostav, která podala nejnižší nabídku 605 541Kč s DPH.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice byl objednán a schválen technický dozor stavebníka – stavební inženýr Ing. Martin Wünsche.

Zastupitelstvo schválilo pořízení 7ks nových solárních lam veř. osvětlení pro místa, kde není možné instalovat standardní osvětlení (2ks pro ul. V Jordáně a 5ks na Hlavní ulici k cukrovarským bytovkám). Cena jednoho kusu je 21 665 Kč. Pokud se osvědčí, mohou být použity na dalších místech v obci.

V květnu byly instalovány nové autobusové zastávky v obcích Netřeba a Kopeč – stejné, jako jsou v Úžicích. Dále bylo schváleno pořízení nových plakátovacích ploch v obci.

V květnu proběhlo nové oplocení sběrného dvora a nátěr střechy mateřské školy.

Zasedání v červnu se týkalo především bodů okolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, dále pak výměny kotlů v obecní hospodě.

Zápisy ze zasedání – první čtvrtletí 2018

Opět přináším přepis nejpodstatnějších bodů z obecního zastupitelstva za první čtvrtletí roku 2018.

V únoru zastupitelstvo obce schválilo odkup části od pí. Petríkové z pozemku č. 458/49, a to v rozsahu, ve kterém je na jejím pozemku silnice a chodník ve Spojovací ulici.

Na stejném zasedání bylo schváleno oslovení několika firem na výběrové řízení na nové hřiště v areálu mateřské školy.

Dále bylo prezentování zamítavé stanovisko obce Postřižín k převodu části katastrálního území, kde se nachází ulice Spojovací a přilehlé rodinné domy.

Od obce Postřižín jsme obdrželi návrh na změnu ÚP č. 3, ke které jsme se vyjádřili. Nelíbí se nám některé změny, jako např. plánovaný motorest nedaleko Úžic, který by mohl sloužit jako parkoviště pro další nákladní vozidla.

Byla schválena darovací smlouva od společnosti Prologis, která se zavazuje darovat 400 000 Kč na obnovu hasičárny a infrastruktury v obci.

V únoru byla zahájena 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení a březnu bylo schváleno několik nabídek AZ Elektrostav, které byly za nejnižší podanou cenu.

Bylo schváleno pořízení obecně závazné vyhlášky na používání pyrotechniky na veřejném prostranství.

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem nabídl řešení směny pozemků s obcí Kozomín, které by neznamenalo žádné změny v metráži území, ale vyřešilo by problém v Potoční ulici.

Na zasedání 28.3. bylo schváleno zadání veřejné zakázky na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Mimo peněz z dotací bylo schváleno vlastní financování rekonstrukce obcí ve výši 3 225 000 Kč. Pro potřeby vybavení hasičů byla pořízena plechová garáž v hodnotě 101 000 Kč.

Zvýšení odměn zastupitelů + neadekvátní odměna za práci místostarosty

Zvýšení odměn zastupitelů

V listopadu bylo na programu zasedání zastupitelstva obce Úžice přijetí navrhované zvýšení odměn zastupitelů za výkon funkce od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to následujícím způsobem:

Vláda ve svém nařízení nabízí zvýšení odměn do určité maximální výše. Odměny byly do loňského roku sníženy i v rámci státních úspor během dřívější ekonomické recese.

Základní odměna se může skládat až ze tří částí podle vykonávaných funkcí v následující maximální výši:

  • místostarosta……………………………………………….. 24 814 Kč
  • předseda výboru, komise…………………………….…. 2 757 Kč
  • člen výboru, komise……………………………………… 2 298 Kč
  • člen zastupitelstva bez dalších funkcí…………..… 1 379 Kč

Souhlasím s tím, že odměny zastupitelů byly do této doby v Úžicích nízké. Běžná zastupitelská práce mimo zasedání znamená i několik pracovních schůzek za měsíc s investory. Za poslední rok jich bylo hodně.

Někteří ze zastupitelů si k tomu navíc berou i další projekty.

Já sám obci věnuji v průměru 20 – 40 hodin svého volného času měsíčně. Připravuji „vyjadřovačky“ ke všem developerským záměrům a pro ulehčení p. starostovi jsem si vzal na starost nový územní plán obce, nové přechody přes Pražskou ulici a dokumentaci k rekonstrukci Spojovací ulice (poslední chybějící dokumentace na plánovanou rekonstrukci zbylých silnic). Odměna na mé výplatní pásce je 1 234 Kč měsíčně.

Pracovat a dostávat adekvátní odměnu je zcela jistě v pořádku. Děláme to ve svém zaměstnání všichni. To, že v obecním zastupitelstvu pracuji za zlomek adekvátní odměny bylo mé rozhodnutí a má investice do obce, ve které chci bydlet.

Velmi rychle po přečtení projednávaného bodu p. Richter navrhl přijetí odměn v maximální výši a uvítal možnost odměny sčítat. Proběhla diskuse, vč. mého návrhu odměny nesčítat a přijmout jen jednu z nich (mj. i s ohledem na rozpočet obce). Zvýšením odměn dojde k navýšení výdajů o cca 400 000 Kč ročně, což je meziročně velký skok.

Sčítání odměn v plné výši bylo přijato (hlasování bylo 5 : 4)

Aktuální odměna zastupitelů od ledna je cca 5 000 Kč měsíčně.
Pokud by kdokoliv měl o odměně pochybnosti, máte možnost i plné právo zeptat se každého zastupitele, kolik času úřadu věnuje a co konkrétně dělá. Pak už si velmi snadno spočítáte, zda je placen adekvátně, málo, nebo naopak velmi štědře.

Odměna a práce místostarosty obce

Začátkem prosince jsem zjistil, že místostarosta obce p. Tichý neplní své povinnosti a do úřadu prakticky nedochází. Rozumím tomu, že všichni zastupitelé, kteří nepracují na hlavní pracovní poměr (tedy všichni kromě p. starosty), mají své vlastní pracovní povinnosti, kterým se musí věnovat. Tomu by ovšem mělo odpovídat i naše chování. Podle mého názoru není správné chodit do jedné práce, ale pobírat odměny za dvě. Tzn. není v pořádku pobírat +- 20 000 Kč měsíčně (od ledna výše uvedených 24 814 Kč) a nechodit do práce.

Pro úplnost musím dodat, že základní zastupitelské povinnosti plní pan Tichý dobře. Účastní se zasedání zastupitelstva a pracovních schůzek zastupitelů. Problém je v neslučitelnosti jeho podnikatelských aktivit v autodopravě a práce místostarosty v úřadu.

Přestože by tento problém měl řešit starosta obce (namísto toho, aby dělal práci za dva lidi), navrhl jsem s ohledem na výše uvedené v prosinci upravit odměnu místostarosty na stejnou výši, jakou má běžný zastupitel, tj. cca 5 000 Kč měsíčně. A to do doby, dokud opět nezačne plnit své povinnosti pro obec.

Pan starosta dal protinávrh na snížení na 30 % výše tak, jak tomu je dle zákona o obcích u pozice starosty. To by znamenalo 7 444 Kč měsíčně. Byť jsem názoru, že i tato částka je za práci shodnou se zastupitelem až moc, souhlasil jsem s touto interpretací návrhu o hlasování.

Během svých návrhů jsem byl několikrát hrubě osočen p. Richterem se slovy, o co mi jde. Vysvětloval jsem, že o to, aby někdo nedostával plnou odměnu za něco, co prokazatelně nedělá. Marně. Pan starosta se snažil argumentovat tím, zda by p. Richter ze svého platil v truhlárně zaměstnance, který by nechodil do práce. Opět marně. Nevím, zda si to mám vysvětlit tak, že z obecního krev neteče.

Nutno dodat, že si myslím, že p. Tichý uvedené argumenty pochopil a své pochybení uznal. Ale stále platí, že pro nápravu sám nic neudělal. Ani před mým návrhem, ani po něm.

Následovalo demonstrativní odstoupení p. Richtera z funkce zastupitele, aby se následně nechal některými zastupiteli přemlouvat ke svému setrvání. Za své vystoupení sklidil od většiny zastupitelstva potlesk – obrazně řečeno při následném hlasování.

PRO snížení: 2 (Libich, Jech)
PROTI snížení: 3 (Richter, Tichý, Dědková)
ZDRŽEL SE:  4 (Hrdlička, Beneš, Beránková, Pšenička)

PROTI tedy bylo 7 zastupitelů. Zdržet se je totéž jako nepodpořit návrh. Prakticky je to hlas proti, jen v jiné formě.

………..

Milí spoluobčané, pokud máte pocit, že není v pořádku brát bezmála 25 000 Kč měsíčně a nechodit do práce, máte možnost to změnit. Máte možnost diskutovat se zastupiteli a to třeba každý měsíc na veřejném zasedání. Zastupitelstvo je voleno občany, máte tak plné právo se ozvat, pokud s čímkoli nesouhlasíte.
Pokud vám můj postoj dává smysl, budu rád, když budete tento článek sdílet dál.

Zápis ze zasedání – konec 2017

Po nějaké době přináším opět informace o dění na posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva. Musím říct, že hlavně to poslední bylo „velmi výživné“.

V listopadu jsme se jednohlasně shodli na pořízení nových autobusových zastávek do Netřeby a Kopeče, abychom je sjednotili s těmi, co jsou v Úžicích. Zastávky vyjdou na 290 170 Kč bez DPH.

Dále jsme nechali opravit povrch ulice V Jordáně za cenu 97 972 Kč bez DPH.

Odložili jsme schválení nabídky na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova, ZŠ a MŠ. Nabídka na tyto 3 projekty 1 064 000 Kč.
Bez bližší prezentace záměru a představení referencí architektů by bylo schválení takové nabídky do velké míry pořizovaní „zajíce v pytli“. Projekty se budeme zabývat, ale bude třeba, aby zastřešující projektant představil konkrétní architekty a jejich práce.

V prosinci byla schválena změna č. 5 územního plánu upravující polní cestu vedenou v území plánovaního záměru projektu D8.7 (Daimler). Změna pak dále upravuje možnosti výstavby pro bydlení – lidky řečeno je možné, aby si občané s velkým pozemkem postavili druhý barák tam, kde je nyní zahrada. Je nutné dodržet minimální velikost pozemku, ale máme v Úžicích velké množství pozemků se zahradou i přes 1500m2, kde by si někdo z rodiny rád postavil druhý domek.

Schválili jsme podpis smlouvy o spolupráci se společností CTP Invest, na základě které CTP postaví novou čističku odpadních vod, resp. zajistí její intenzifikaci, což ale reálně znamená postavit čističku novou a větší. Nutná je i změna vnitřních technologií. Dále dle smlouvy obci daruje nové hasičské auto (cisternu) v ceně cca 8 milionů korun.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2018.
Rozpočet počítá s výdaji 37 911 000 Kč a příjmy 24 033 000 Kč. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let.
Rozpočet počítá s příspěvky myslivcům 10 000 Kč, sportovcům 50 000 Kč a do ZŠ s MŠ ve výši 821 000 Kč.

Velké výdaje jsou dány především rekonstrukcemi zbylých komunikací v obci. Ty byly vysoutěženy za cca 17 milionů korun v roce 2017. V Úžicích nám tak zbyde jen ulice V Jordáně, dále pak ulice v Netřebě a Kopeči. Jinak budou všechny komunikace v obci hotové!

Schválena byla též cena stočného, kterou VaK Zápy stanovili na 38,28 Kč za m3. VaK Zápy dále požadovali investice do kanalizace. ty jsme neschválili, neboť nebylo uvedené, kterých míst se investice týkají. Některá místa investice vyžadují, je však nutné doložit, že se plán investic potkává s potřebou jak je vnímáme my, resp. občané, které poruchová místa obtěžují.

Schválili jsme též nové oplocení sběrného dvora. Nabídka oplocení vč. velké pojezdové brány je za cenu 126 099 Kč vč. DPH. Rekonstrukceproběhne na jaře v závislosti na počasí.

Obec obdržela od projektanta návrh na řešení chodníku „k dolním bytovkám“. Fotku tohoto návrhu najdete na facebookovém profilu Naše Úžice.

Dále bylo nutné projednat prodloužení splatnosti půjčky SK SOKOL Úžice ve výši 42 000 Kč, které byly na projektovou dokumentaci na přestavbu kabin. Zastupitelstvo schválilo zrušení této půjčky za předpokladu, že SK SOKOL Úžice předá projektovou dokumentaci do majetku obce.

I. Dědková informovala o jednání s Farní charitou Neratovice kvůli zajištění péče pro seniory. Schůzka byla naplánovaná na leden.

Starosta informoval zastupitelstvo o nezájmu v jednání Postřižína o předání KN ulice Spojovací do majetku obce Úžice. Obyvatelé Spojovací ulice jsou tak rukojmími Postřižína a my jim nemůžeme pomoci. Nemůžeme jim např. vyvážet od roku 2018 popelnice. Nejsou obyvateli Úžic. Je to doslova padlé na hlavu, není nám jasné, proč si Postřižín zuby nehty drží několik málo domů kvůli dani z nemovitosti, když jim vzniká povinnost odklízet jim sníh, sekat trávu, vyvážet popelnice, atp. Navíc tito lidé při výměně dokladů nemohou mít ve svých domech trvalý pobyt. Katastrálně jsou v Postřižíně, číslo popisné mají v Úžicích. Je to takový šachmat doby minulé, ale v důsledku se musí přehlásit s trvalým pobytem na obecní úřad v Postřižíně – jistě budou rádi si měnit všechny doklady, smlouvy, atp. …. Dotčení občané by se měli domluvit a společně jet na zastupitelstvo obce Postřižín, třeba jim to pak dojde…

V listopadu bylo schváleno navýšení odměn zastupitelů. V prosinci pak nebyla schválena úprava odměny místostarosty. Už jsem ale v tomto článku dost dlouhý a toto téma si zaslouží samostatný článek. Ten zveřejním zítra…

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2016

Dne 3.3. proběhlo zasedání zastupitelstva, z hlavních bodů se týkalo především:

Vyčištění příkopu u cukrovarských bytovek

Firma OK Stavby vyčistí silniční příkop od nánosu bahna a zatrubní jeho část, úprava se týká úseku až k potoku Černávka.

CTP Park Prague North – hala D8-2-inovativní výroba tissue v k.ú. Kozomín  (aneb papírna BOR podruhé)

CTP Park předložil studii k novému umístění papírny BOR Biotechnology. Na zasedání jsme se shodli, že budeme požadovat „velkou EIU“ a připomínky byly zaslané na krajský úřad. Hlavní připomínky obce se týkají odvodu dešťových vod, v dané lokalitě není možné vsakovat. Stačí pohled na současný CTP Park měsíc zpět, kdy tam byl slušný rybník a vsakování fakticky nefungovalo.

Výměna panelů za chodník

OK Stavby nabídli obci směnu 31 ks betonových panelů za 93m2 chodníku (vč. práce a materiálu). Panely byly roky nevyužité a nové chodníky se hodí, např. na hlavní ulici nás jejich rekonstrukce čeká.

Celý zápis je k dispozici na webu obce.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2016

4.2. proběhlo první letoční veřejné zasedání zastupitelstva obce, z projednávaných bodů stojí za zmínku především:

Změna územního plánu obce Úžice č. 5

Společnost DUNSTAR požádala o změnu územního plánu obce v souvislosti s přípravou projektu „Industriální park Úžice sever – „za dálnicí“. Území, které již je delší dobu určené pro halyse nachází mezi Prologisem a E55, hned za bývalým vechtrem směrem k pískovně. O tomto projektu se postupně rozepíšu samostatně zde.

Součástí změny ÚP Úžice č. 5 budeme zpracovávat i zahrnutí některých ploch do možnosti stavebních. Jedná se především o zahrady velkých ploch, kde by občané rádi postavili druhý domek, ale nemohou.

Projekt Eko bydlení

Na pozemcích č. 464/1 a 532/1 o ploše 24986 m2 chce investor ENERGOCONSUL postavit Eko bydlení. Pokud se podíváte na umístění, jde o dost paradoxní název, neboť jde o pozemky na levé straně slepé cesty, vedoucí k dálnici D8, resp. ke kruhovému objezdu. Tyto pozemky příliš Eko nebudou, jestli existuje lokalita, kde jsou v obci nehorší hlukové limity a v zásadě i imisní, je to právě zde.

Investor požádal o možnost zpracovat regulační plán, s tím zastupitelstvo souhlasilo. Kolem tohoto bodu jsme vedli na zastupitelstvu nekrátkou diskusi, ale v této fázi žádosti byly podněty příliš předčasné, musíme s nimi vyčkat na  případné další fáze.

Plánovací smlouva  H + K Stavební Kolín a HUMR s.r.o.

Zmíněné společnosti předložili obci návrh plánovací smlouvy na projekt vybudování 19ti rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi Polní a Kralupská. Ta byla schválena, avšak za podmínek doplnění úhrady škody při případném poničení místních komunikací a dokončení povrchů v ulici Lipová a odvodnění v ul. Polní a Nádražní.

Předčasné splacení úvěru obce

Zastupitelé jednohlasně schválili předčasné splacení úveru obce u České spořitelny, který byl z důvodu budování místních komunikací. Doplatek částky cca 2,4 milionu korun byl splacen na konci února a obec aktuálně nemá žádné dluhy.

Celkem bylo projednáno přes 10 bodů, plní znění zápisu najdete na webu obce zde.

 

Zápisy ze zasedání druhé poloviny roku 2015

Omlouvám se za menší odmlku, ne, že by se na zastupitelstvu nic nedělo, jen jsem neměl dostatek času na přepisy. Samozřejmě všechny zápisy jsou na webu obce (viz zde), ale on se přepis do lidštiny s výtahem důležitého vč. komentáře hodí 🙂

Posledním zápisem na webu je zasedání zastupitelstva č. 5, které proběhlo před prázdninami. Po prázdninách následovalo šesté zasedání, které bylo 9.9.2015 a jehož jsem se neúčastnil pro paralelní průběh projednání EIA papírny BOR, kde byla vhodná účast obce. Předložené vyjádření, které jsme předali je v plném znění v předchozím článku, tedy konkrétně zde.

Zasedání zastupitelstva č. 6 – 9.9.2015

Na zastupitelstvu se téhož dne projednávalo několik prodejů pozemků, kterým bylo vyhověno, jde o prodeje jednotek m2 především z důvodu digitalizace a mírných odchylek skutečných hran pozemků a těch „papírových“. Jedinou zamítnutou žádostí byla žádost p. Krumholce, kdy zastupitelstvo nesouhlasí s relativně bezdůvodným prodejem pozemků, díky kterým by obec ztratila přístup okolo hráze rybníka, které jsou nezbytné pro jeho udržování.

Zároveň zastupitelstvo schválilo řešení dopravy a odvodnění projektu „Bydlení sever a východ“ společnosti Vester Invest. Řešení reflektovalo připomínky zastupitelstva z předchozích schůzek stavební komise a studie obcí využívaního vodohospodáře, jež nedovoluje odvodnění ploch vsakováním.

Zasedání zastupitelstva č. 7 – 30.9.2015

Hlavním bodem zasedání a diskuse byl stav obecního úřadu a firmy Montura s.r.o., která má zateplení OÚ provádět de facto od začátku vykazuje chyby v kontrolních dnech a připomínky stavebního dozoru obce jsou zcela zásadní. Firma je ve 2 měsíčním spoždění a pod smluvní sankcí cca 136 000 Kč.

Z důvodu množících se stížností na „pochybné“ prodejce přijalo zastupitelstvo obce nařízení č. 1/2015, které zakazuje domovní prodej v obci. Pokud v obci narazíte na domovní prodejce (stejně jako třeba „Jehovisty“), kontaktujte prosím městskou či státní policii.

Z důvodů mírných problémů s tzv. „cashflow“ jsme na zastupitelstvu museli schválit odložení první splátky překlenovacího úvěru do 31.12.2015. Úvěr se bral na na financování nových obecních silnic a chodníků, neboť peníze od státu (resp. Ministerstva financí) se výrazně spozdily (zpráva proběhla i médii) a obec musela držet termíny splatnosti faktur stavební firmě, resp. kolaudace z důvodu dotací. Šlo o částku 12 milionů a nyní, v době psaní článku je splátka splacena.

Dále byl schválen projekt na odvodnění autobusové zastávky v Netřebě, kde se dělaly louže tak, aby byla plocha a cesta k zastávce suchá.

V bodě „různé“ byl  dále schválen odprodej nevyužívaného malotraktoru v ceně běžné na trhu, dále revokován výsledek finančního auditu hospodaření obce, který neshledal závažné nedostatky

Zasedání zastupitelstva č. 8 – 6.11.2015, resp. č. 9 – 10.11.2015

Zasedání se týkalo především zateplení OÚ a jednání, resp. nejednání firmy Montura s.r.o. To ohrožuje dotaci na zateplení a obec musí podniknout maximum pro ukončení spolupráce, výběr nové firmy, která práce dokončí a obec stihne stanovený termín, nepřijde o dotaci a hlavně bude mít co nejdříve uklizeno v okolí OÚ. Bohužel stav staveniště firmy Montura byl zcela tristní, lidově řečeno „bordel všude“.

Zasedání zastupitelstva č. 10 – 8.12.2015

Na posledním letočním zasedání jsme projednávali především rozpočet obce pro následující rok. Rozpočet je cca 17 milionů korun, je tedy o cca o 5 milionů vyšší, než v předchozím roce. Důvodem tohoto výsledku je především zvýšení daně z nemovitosti (více viz zde). Plánované výdaje jsou cca 11 milionů a plánovaný přebytek cca 6 milionů. I přes plánovaný rozvoj obce, např. nové zastávky, atp. chceme tvořit „finanční polštář“ na další rozvoj, především dokončení zbylých silnic a chodníků, neboť dotace na tyto záměry de facto skončily a bude nutné je financovat z vlastních peněz. Rozpočet plánuje s několika investicemi do školy a školky.

Velkou novinkou pro rok 2016 budou příspěvkové organizace (hasiči, fotbalisti, zahrádkáři, atp.). Zde budou nově všechny příspěvky kryté doklady. Toto jsme na zastupitelstvu velmi uvítali, konečně bude jasné, za co jsou peníze utraceny. Některé organizace to dělaly již nyní, jiné to čeká od ledna poprvé, proto jsem navrhl, aby finanční závěrky těchto dokladů probíhaly pololetně. Uleví se tak finančnímu i kontrolnímu výboru a především to vnese pořádek do financí spolků a organizací, které slepovaly výdaje za příspěvky na konci roku.