Plánovaná výstavba papírny BOR

Papírny BOR Biotechnologies a.s. v katastrálním území obce Kozomín se nás bohužel dotkne alespoň dle mého názoru víc, než si všichni připouštíme. V čem?

Laicky řečeno ve všem špatném. Pozitivní přínos pro obec je prakticky nulový. Papírna nabídne několik málo pracovních míst, ale na ty bude předpokládám třeba poměrně specifická odborná praxe. Bohužel přínos není ani pro Kozomín, tamní zastupitelstvo bylo poměrně slabé, měli si podmínit pro elektrárnu a případnou papírnu založení dceřinné společnosti se sídlem v jejich obci tak, aby měli základ příjmu alespoň z daní dané firmy, jelikož samotná firma BOR Biotechnologies a.s. je se sídlem v Praze.

Negativa by dala na samotný článek, polemizovat by se dalo prakticky o čemkoliv, od hluku přes splodiny, až po kontaminaci odpadních vod. Samostatnou kapitolou je krajinný ráz, stavba má mít v nejvyšší výšce bezmála 20 metrů, což je významně více, než stavby okolní. V praxi to znamená, že všude tam, kde vidíme z obce sloup vysílače u nadjezdu dálnice a vidíme jeho cca 2-3 vrchní „patra“ uvidíme i halu papíren BOR. S ohledem na skutečnost, že podobně nejsou vidět žádné haly v okolí jde o poměrně velký zásah do krajinného rázu, byť pojem krajinný ráz nemá v odborné úrovni téměř žádnou jasnou definici.

Někteří by mi jistě oponovali s informací, že BOR Biotechnologies podepsalo s obcí smlouvu o spolupráci a slíbilo (ano slíbilo, nezavázalo se!) proinvestovat v naší obci několik málo milionů na úpravu koryta postřižského potoka. „Vtipné“ na tom je, že i v této investici pro obec nevidím žádný význam. Pokud by nově potok objem vody nepojmul, tak je zcela logické, aby BOR svůj problém vyřešil a to v plném rozsahu, nikoliv jen slíbenými 2-3 miliony korun, které by třeba ani úpravu nemuseli zcela pokrýt a jsou mj. skutečně zlomkem ceny celého záměru, která jistě převýší 100 milionů korun.

Pokud upustíme od lidového pojetí problematiky a přesuneme se na odbornou úroveň, sepsali jsme jako stanovisko OÚ Úžice k EIA dokumentaci (její znění zde) nedostatky, jak je vidíme takto:

  1. Posuzovaný záměr papírny BOR postrádá dokumentaci biologického hodnocení, zpracované zejména dotčeného území a jeho okolí, stejně jako koryta odpadních vod z hlediska jejich kontaminace s případným návrhem kompenzačních opatření. Požadujeme zpracovat biologické hodnocení ve fázi Dokumentace.
  2. V zájmové lokalitě je překračován imisní limit pro průměrnou roční imisi benzo(a)pyrenu a pro nejvyšší denní imisi částic PM10. Realizace záměru bude znamenat další zhoršení stavu ovzduší v lokalitě. V dokumentaci není vyhodnocen možný zápach z technologie + návrh opatření na eliminaci.
  3. Výška posuzované hlavní budovy je 19,2 m, což je výška převyšující běžnou obytnou zástavbu. S ohledem na umístění stavby požadujeme maximální optické „rozbití“ fasády klíčové plochy budovy a dále výsadbu vzrostlé zeleně směrem k obci Úžice a Kozomín, která by byla časem schopna větší část posuzované papírny zcela zastínit. Zároveň upozorňujeme, že chybí zakreslení záměru do fotografií z pohledu dotčených obcí, požadujeme zpracovat již ve fázi Dokumentace
  4. V rámci akustické studie je zmíněno, že všechny výduchy vzduchotechniky na střeše budovy papírny budou před vyzařováním hluku chráněny protihlukovým zakrytováním. Z grafických výstupů akustické studie není toto opatření zřejmé, ani jeho účinnost v detailu. Požadujeme, aby toto ujištění bylo zahrnuto do podmínek souhlasu.
  5. Prakticky všechny grafické výstupy akustické studie se týkají posouzení hluku z dopravy nebo kombinovaného posouzení průmyslových zdrojů + dopravy.  Pro orientaci a možnost porovnání s limity by byl vhodný i výkres šíření hluku pouze z posuzovaných stacionárních zdrojů.  Doporučujeme věnovat pozornost odlišení těchto 2 zdrojů hluku, protože po ev. uvedení posuzované stavby do provozu je měřením hluku již velmi těžké odlišit od sebe jednotlivé zdroje a původce hluku.  Toto je možné řešit v projektové dokumentaci posuzované stavby.
  6. Hodnocení změny kvality ovzduší je zpracováno fy. ATEM pomocí SW téže firmy. Přestože je model ATEM pro tvorbu rozptylových studií je koncipován tak, aby jeho výsledky odpovídaly požadavkům zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. uvítali bychom, kdyby proběhlo reálné a relevantní měření v obci Úžice, popř. i obci Kozomín pomocí mobilní měřící stanice po dobu alespoň 1 týdne, které by pomohlo potvrdit, popř. vyvrátit relevanci modelu.
  7. Rizika znečištění povrchových nebo podzemních vod jsou dle příslušné hydrologické studie prakticky vyloučeny. Naopak je zde zmíněn související záměr „Zajištění neškodného odvádění vod Postřižinského potoka ze zastavěného území obce Úžice.  Požadujeme zahrnout výstavbu této souběžné akce do podmínek stanoviska EIA.
  8. Způsob čištění odpadních vod je v dokumentaci popsán velmi podrobně a garantuje prakticky nulová rizika znečištění povrchových a podzemních vod.  Nicméně do budoucna by měl být zpracován havarijní plán, který by řešil stav havárií a nefunkčnosti sytému tak, aby i v těchto nestandardních případech bylo zcela vyloučeno jakékoliv riziko kontaminace vod.  Tento systém by měl, pokud možno, vylučovat maximálně lidský faktor a směřovat až po zastavení jakýchkoliv výtoků z čističky až po celkové zastavení provozu.
  9. Posuzovaný záměr papírny BOR v katastrálním území obce Kozomín je situován do území, které je dle platného územního plánu určeno pro umístění průmyslové výroby. Z tohoto hlediska je tento záměr korektní, nicméně v daném širším prostoru je podél západního okraje D8 umístěna již řada jiných výrobních nebo skladovacích objektů, které zásadně mění původní ráz krajiny. Lze konstatovat, že tímto hodnoceným záměrem je již širší potenciál území vyčerpán a další rozsáhlejší stavby by po tomto záměru již neměly být akceptovány. Toto rozhodnutí však je nutné promítnout do návrhu změny územního plánu, jehož změnu velmi doporučujeme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.