Zvýšení odměn zastupitelů + neadekvátní odměna za práci místostarosty

Zvýšení odměn zastupitelů

V listopadu bylo na programu zasedání zastupitelstva obce Úžice přijetí navrhované zvýšení odměn zastupitelů za výkon funkce od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to následujícím způsobem:

Vláda ve svém nařízení nabízí zvýšení odměn do určité maximální výše. Odměny byly do loňského roku sníženy i v rámci státních úspor během dřívější ekonomické recese.

Základní odměna se může skládat až ze tří částí podle vykonávaných funkcí v následující maximální výši:

 • místostarosta……………………………………………….. 24 814 Kč
 • předseda výboru, komise…………………………….…. 2 757 Kč
 • člen výboru, komise……………………………………… 2 298 Kč
 • člen zastupitelstva bez dalších funkcí…………..… 1 379 Kč

Souhlasím s tím, že odměny zastupitelů byly do této doby v Úžicích nízké. Běžná zastupitelská práce mimo zasedání znamená i několik pracovních schůzek za měsíc s investory. Za poslední rok jich bylo hodně.

Někteří ze zastupitelů si k tomu navíc berou i další projekty.

Já sám obci věnuji v průměru 20 – 40 hodin svého volného času měsíčně. Připravuji „vyjadřovačky“ ke všem developerským záměrům a pro ulehčení p. starostovi jsem si vzal na starost nový územní plán obce, nové přechody přes Pražskou ulici a dokumentaci k rekonstrukci Spojovací ulice (poslední chybějící dokumentace na plánovanou rekonstrukci zbylých silnic). Odměna na mé výplatní pásce je 1 234 Kč měsíčně.

Pracovat a dostávat adekvátní odměnu je zcela jistě v pořádku. Děláme to ve svém zaměstnání všichni. To, že v obecním zastupitelstvu pracuji za zlomek adekvátní odměny bylo mé rozhodnutí a má investice do obce, ve které chci bydlet.

Velmi rychle po přečtení projednávaného bodu p. Richter navrhl přijetí odměn v maximální výši a uvítal možnost odměny sčítat. Proběhla diskuse, vč. mého návrhu odměny nesčítat a přijmout jen jednu z nich (mj. i s ohledem na rozpočet obce). Zvýšením odměn dojde k navýšení výdajů o cca 400 000 Kč ročně, což je meziročně velký skok.

Sčítání odměn v plné výši bylo přijato (hlasování bylo 5 : 4)

Aktuální odměna zastupitelů od ledna je cca 5 000 Kč měsíčně.
Pokud by kdokoliv měl o odměně pochybnosti, máte možnost i plné právo zeptat se každého zastupitele, kolik času úřadu věnuje a co konkrétně dělá. Pak už si velmi snadno spočítáte, zda je placen adekvátně, málo, nebo naopak velmi štědře.

Odměna a práce místostarosty obce

Začátkem prosince jsem zjistil, že místostarosta obce p. Tichý neplní své povinnosti a do úřadu prakticky nedochází. Rozumím tomu, že všichni zastupitelé, kteří nepracují na hlavní pracovní poměr (tedy všichni kromě p. starosty), mají své vlastní pracovní povinnosti, kterým se musí věnovat. Tomu by ovšem mělo odpovídat i naše chování. Podle mého názoru není správné chodit do jedné práce, ale pobírat odměny za dvě. Tzn. není v pořádku pobírat +- 20 000 Kč měsíčně (od ledna výše uvedených 24 814 Kč) a nechodit do práce.

Pro úplnost musím dodat, že základní zastupitelské povinnosti plní pan Tichý dobře. Účastní se zasedání zastupitelstva a pracovních schůzek zastupitelů. Problém je v neslučitelnosti jeho podnikatelských aktivit v autodopravě a práce místostarosty v úřadu.

Přestože by tento problém měl řešit starosta obce (namísto toho, aby dělal práci za dva lidi), navrhl jsem s ohledem na výše uvedené v prosinci upravit odměnu místostarosty na stejnou výši, jakou má běžný zastupitel, tj. cca 5 000 Kč měsíčně. A to do doby, dokud opět nezačne plnit své povinnosti pro obec.

Pan starosta dal protinávrh na snížení na 30 % výše tak, jak tomu je dle zákona o obcích u pozice starosty. To by znamenalo 7 444 Kč měsíčně. Byť jsem názoru, že i tato částka je za práci shodnou se zastupitelem až moc, souhlasil jsem s touto interpretací návrhu o hlasování.

Během svých návrhů jsem byl několikrát hrubě osočen p. Richterem se slovy, o co mi jde. Vysvětloval jsem, že o to, aby někdo nedostával plnou odměnu za něco, co prokazatelně nedělá. Marně. Pan starosta se snažil argumentovat tím, zda by p. Richter ze svého platil v truhlárně zaměstnance, který by nechodil do práce. Opět marně. Nevím, zda si to mám vysvětlit tak, že z obecního krev neteče.

Nutno dodat, že si myslím, že p. Tichý uvedené argumenty pochopil a své pochybení uznal. Ale stále platí, že pro nápravu sám nic neudělal. Ani před mým návrhem, ani po něm.

Následovalo demonstrativní odstoupení p. Richtera z funkce zastupitele, aby se následně nechal některými zastupiteli přemlouvat ke svému setrvání. Za své vystoupení sklidil od většiny zastupitelstva potlesk – obrazně řečeno při následném hlasování.

PRO snížení: 2 (Libich, Jech)
PROTI snížení: 3 (Richter, Tichý, Dědková)
ZDRŽEL SE:  4 (Hrdlička, Beneš, Beránková, Pšenička)

PROTI tedy bylo 7 zastupitelů. Zdržet se je totéž jako nepodpořit návrh. Prakticky je to hlas proti, jen v jiné formě.

………..

Milí spoluobčané, pokud máte pocit, že není v pořádku brát bezmála 25 000 Kč měsíčně a nechodit do práce, máte možnost to změnit. Máte možnost diskutovat se zastupiteli a to třeba každý měsíc na veřejném zasedání. Zastupitelstvo je voleno občany, máte tak plné právo se ozvat, pokud s čímkoli nesouhlasíte.
Pokud vám můj postoj dává smysl, budu rád, když budete tento článek sdílet dál.

Zápis ze zasedání – konec 2017

Po nějaké době přináším opět informace o dění na posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva. Musím říct, že hlavně to poslední bylo „velmi výživné“.

V listopadu jsme se jednohlasně shodli na pořízení nových autobusových zastávek do Netřeby a Kopeče, abychom je sjednotili s těmi, co jsou v Úžicích. Zastávky vyjdou na 290 170 Kč bez DPH.

Dále jsme nechali opravit povrch ulice V Jordáně za cenu 97 972 Kč bez DPH.

Odložili jsme schválení nabídky na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova, ZŠ a MŠ. Nabídka na tyto 3 projekty 1 064 000 Kč.
Bez bližší prezentace záměru a představení referencí architektů by bylo schválení takové nabídky do velké míry pořizovaní „zajíce v pytli“. Projekty se budeme zabývat, ale bude třeba, aby zastřešující projektant představil konkrétní architekty a jejich práce.

V prosinci byla schválena změna č. 5 územního plánu upravující polní cestu vedenou v území plánovaního záměru projektu D8.7 (Daimler). Změna pak dále upravuje možnosti výstavby pro bydlení – lidky řečeno je možné, aby si občané s velkým pozemkem postavili druhý barák tam, kde je nyní zahrada. Je nutné dodržet minimální velikost pozemku, ale máme v Úžicích velké množství pozemků se zahradou i přes 1500m2, kde by si někdo z rodiny rád postavil druhý domek.

Schválili jsme podpis smlouvy o spolupráci se společností CTP Invest, na základě které CTP postaví novou čističku odpadních vod, resp. zajistí její intenzifikaci, což ale reálně znamená postavit čističku novou a větší. Nutná je i změna vnitřních technologií. Dále dle smlouvy obci daruje nové hasičské auto (cisternu) v ceně cca 8 milionů korun.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2018.
Rozpočet počítá s výdaji 37 911 000 Kč a příjmy 24 033 000 Kč. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let.
Rozpočet počítá s příspěvky myslivcům 10 000 Kč, sportovcům 50 000 Kč a do ZŠ s MŠ ve výši 821 000 Kč.

Velké výdaje jsou dány především rekonstrukcemi zbylých komunikací v obci. Ty byly vysoutěženy za cca 17 milionů korun v roce 2017. V Úžicích nám tak zbyde jen ulice V Jordáně, dále pak ulice v Netřebě a Kopeči. Jinak budou všechny komunikace v obci hotové!

Schválena byla též cena stočného, kterou VaK Zápy stanovili na 38,28 Kč za m3. VaK Zápy dále požadovali investice do kanalizace. ty jsme neschválili, neboť nebylo uvedené, kterých míst se investice týkají. Některá místa investice vyžadují, je však nutné doložit, že se plán investic potkává s potřebou jak je vnímáme my, resp. občané, které poruchová místa obtěžují.

Schválili jsme též nové oplocení sběrného dvora. Nabídka oplocení vč. velké pojezdové brány je za cenu 126 099 Kč vč. DPH. Rekonstrukceproběhne na jaře v závislosti na počasí.

Obec obdržela od projektanta návrh na řešení chodníku „k dolním bytovkám“. Fotku tohoto návrhu najdete na facebookovém profilu Naše Úžice.

Dále bylo nutné projednat prodloužení splatnosti půjčky SK SOKOL Úžice ve výši 42 000 Kč, které byly na projektovou dokumentaci na přestavbu kabin. Zastupitelstvo schválilo zrušení této půjčky za předpokladu, že SK SOKOL Úžice předá projektovou dokumentaci do majetku obce.

I. Dědková informovala o jednání s Farní charitou Neratovice kvůli zajištění péče pro seniory. Schůzka byla naplánovaná na leden.

Starosta informoval zastupitelstvo o nezájmu v jednání Postřižína o předání KN ulice Spojovací do majetku obce Úžice. Obyvatelé Spojovací ulice jsou tak rukojmími Postřižína a my jim nemůžeme pomoci. Nemůžeme jim např. vyvážet od roku 2018 popelnice. Nejsou obyvateli Úžic. Je to doslova padlé na hlavu, není nám jasné, proč si Postřižín zuby nehty drží několik málo domů kvůli dani z nemovitosti, když jim vzniká povinnost odklízet jim sníh, sekat trávu, vyvážet popelnice, atp. Navíc tito lidé při výměně dokladů nemohou mít ve svých domech trvalý pobyt. Katastrálně jsou v Postřižíně, číslo popisné mají v Úžicích. Je to takový šachmat doby minulé, ale v důsledku se musí přehlásit s trvalým pobytem na obecní úřad v Postřižíně – jistě budou rádi si měnit všechny doklady, smlouvy, atp. …. Dotčení občané by se měli domluvit a společně jet na zastupitelstvo obce Postřižín, třeba jim to pak dojde…

V listopadu bylo schváleno navýšení odměn zastupitelů. V prosinci pak nebyla schválena úprava odměny místostarosty. Už jsem ale v tomto článku dost dlouhý a toto téma si zaslouží samostatný článek. Ten zveřejním zítra…

Zápisy z posledních zasedání

Po delší odmlce přináším soupis nejdůležitějších informací z posledních zasedání obecního zastupitelstva.

V dubnu jsme obdrželi po delším čekání vyjádření dopravního inspektorátu k řešení přechodů pro chodce na ulici Pražská. Po obdržení vyjádření jsme se shodli na přípravě dokumentace pro výběrové řízení na realizaci  bezpečnějších přechodů. Návrh konkrétního řešení si představujeme např. formou blikacích LED odrazek ve vozovce spolu s aktivním osvětlením celé plochy přechodu.

V dubnu jsme také jednohlasně odmítli záměr společnosti Martin Kroupa – autodoprava spol. s r.o., která chtěla koupit areál Červená Lhota a využít ho jako prostor pro parkování těžké nákladní dopravy + strojů pro zemní práce. Obavy zastupitelstva byly především ve velkém navýšení těžké nákladní dopravy skrz obec.

Z důvodu změny trvalého bydliště podal k 30.4.17 zastupitel p. Klvan žádost o rezignaci. Od 1.5. je novým zastupitelem p. Pšenička.

Na květnovém zasedání jsme se shodli na pořízení nového územního plánu obce. Důvodem je fakt, že staré ÚP pozbudou v roce 2020 platnost a dále, že je třeba pojmout území obce Úžice koncepčně a aktuálně k současnému stavu a možnému využití průmyslových ploch i ploch pro rodinné bydlení.

Od května jsme navýšili intenzitu svozu komunálního odpadu na 2x týdně. Plasty a papír se nyní vyvází v takové frekvenci, abychom neměli přeplněné kontejnery a mohli tak pohodlně třidit.

V průběhu prázdnin jsme změnili dodavatele na svoz bioodpadu. Podmínky pro občany zůstávájí stejné (svoz z typizované popelnice 1x za 14 dní zdarma), obec změnou dodavatele ušetří cca 50% nákladů ročně.

V květnu byl pro údržbu obecní zeleně schválen nákup příkopového ramene za částku 221 900 Kč bez DPH. Rameno má pomoci rychlejšímu sekání zeleně v obci.

Na začátku prázdnin jsme vypsali dvě výběrová řízení – na rekonstrukci zbývajících silnic v obci (ulice Průběžná, Příčná, U Hřiště, Postřižská, Dopní, Lípová, U Rybníka) a na již zmíněný nový územní plán.

Odhadní cena rekonstrukce silnic byla cca 29 milionů korun. Podařilo se nám vysoutěžit nabídku ve výši cca 16 milionů korun, která byla o cca 11 milionů korun nižší, než druhá nejnižší nabídka. Taková úspora nás velmi mile překvapila, nese s sebou však mírné komplikace v prošetření nabídky dle zákona (je významně nižší). Firma OK Stavby, která řízení vyhrála má však v obci velmi kladné reference v podobě všech dříve rekonstruovaných silnic v naší obci. Věříme, že obhájení nabídky proběhne bez komplikací a budeme tak moci začít s prvními ulicemi ještě tento rok.

O prázdninách jsme vypsali výběrové řízení na nátěr střechy obecního úřadu a následně mateřské školy. Střecha OÚ je zrealizovaná a na střeše MŠ se pracuje.

V neposlední řadě stále řešíme připomínky k developerským záměrům v katastru naší obce i obcí okolních. Aktuálně diskutované záměry jsou CTP – projekt Makro, dále BOR Biotechnology – „papírna“ a nově CTP – „projekt Lord“ v území nazvaném D8.7 (záměr je na portálu CENIA pod číslem STC2101 viz ZDE).

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2016

Dne 3.3. proběhlo zasedání zastupitelstva, z hlavních bodů se týkalo především:

Vyčištění příkopu u cukrovarských bytovek

Firma OK Stavby vyčistí silniční příkop od nánosu bahna a zatrubní jeho část, úprava se týká úseku až k potoku Černávka.

CTP Park Prague North – hala D8-2-inovativní výroba tissue v k.ú. Kozomín  (aneb papírna BOR podruhé)

CTP Park předložil studii k novému umístění papírny BOR Biotechnology. Na zasedání jsme se shodli, že budeme požadovat „velkou EIU“ a připomínky byly zaslané na krajský úřad. Hlavní připomínky obce se týkají odvodu dešťových vod, v dané lokalitě není možné vsakovat. Stačí pohled na současný CTP Park měsíc zpět, kdy tam byl slušný rybník a vsakování fakticky nefungovalo.

Výměna panelů za chodník

OK Stavby nabídli obci směnu 31 ks betonových panelů za 93m2 chodníku (vč. práce a materiálu). Panely byly roky nevyužité a nové chodníky se hodí, např. na hlavní ulici nás jejich rekonstrukce čeká.

Celý zápis je k dispozici na webu obce.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2016

4.2. proběhlo první letoční veřejné zasedání zastupitelstva obce, z projednávaných bodů stojí za zmínku především:

Změna územního plánu obce Úžice č. 5

Společnost DUNSTAR požádala o změnu územního plánu obce v souvislosti s přípravou projektu „Industriální park Úžice sever – „za dálnicí“. Území, které již je delší dobu určené pro halyse nachází mezi Prologisem a E55, hned za bývalým vechtrem směrem k pískovně. O tomto projektu se postupně rozepíšu samostatně zde.

Součástí změny ÚP Úžice č. 5 budeme zpracovávat i zahrnutí některých ploch do možnosti stavebních. Jedná se především o zahrady velkých ploch, kde by občané rádi postavili druhý domek, ale nemohou.

Projekt Eko bydlení

Na pozemcích č. 464/1 a 532/1 o ploše 24986 m2 chce investor ENERGOCONSUL postavit Eko bydlení. Pokud se podíváte na umístění, jde o dost paradoxní název, neboť jde o pozemky na levé straně slepé cesty, vedoucí k dálnici D8, resp. ke kruhovému objezdu. Tyto pozemky příliš Eko nebudou, jestli existuje lokalita, kde jsou v obci nehorší hlukové limity a v zásadě i imisní, je to právě zde.

Investor požádal o možnost zpracovat regulační plán, s tím zastupitelstvo souhlasilo. Kolem tohoto bodu jsme vedli na zastupitelstvu nekrátkou diskusi, ale v této fázi žádosti byly podněty příliš předčasné, musíme s nimi vyčkat na  případné další fáze.

Plánovací smlouva  H + K Stavební Kolín a HUMR s.r.o.

Zmíněné společnosti předložili obci návrh plánovací smlouvy na projekt vybudování 19ti rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi Polní a Kralupská. Ta byla schválena, avšak za podmínek doplnění úhrady škody při případném poničení místních komunikací a dokončení povrchů v ulici Lipová a odvodnění v ul. Polní a Nádražní.

Předčasné splacení úvěru obce

Zastupitelé jednohlasně schválili předčasné splacení úveru obce u České spořitelny, který byl z důvodu budování místních komunikací. Doplatek částky cca 2,4 milionu korun byl splacen na konci února a obec aktuálně nemá žádné dluhy.

Celkem bylo projednáno přes 10 bodů, plní znění zápisu najdete na webu obce zde.

 

Zápisy ze zasedání druhé poloviny roku 2015

Omlouvám se za menší odmlku, ne, že by se na zastupitelstvu nic nedělo, jen jsem neměl dostatek času na přepisy. Samozřejmě všechny zápisy jsou na webu obce (viz zde), ale on se přepis do lidštiny s výtahem důležitého vč. komentáře hodí 🙂

Posledním zápisem na webu je zasedání zastupitelstva č. 5, které proběhlo před prázdninami. Po prázdninách následovalo šesté zasedání, které bylo 9.9.2015 a jehož jsem se neúčastnil pro paralelní průběh projednání EIA papírny BOR, kde byla vhodná účast obce. Předložené vyjádření, které jsme předali je v plném znění v předchozím článku, tedy konkrétně zde.

Zasedání zastupitelstva č. 6 – 9.9.2015

Na zastupitelstvu se téhož dne projednávalo několik prodejů pozemků, kterým bylo vyhověno, jde o prodeje jednotek m2 především z důvodu digitalizace a mírných odchylek skutečných hran pozemků a těch „papírových“. Jedinou zamítnutou žádostí byla žádost p. Krumholce, kdy zastupitelstvo nesouhlasí s relativně bezdůvodným prodejem pozemků, díky kterým by obec ztratila přístup okolo hráze rybníka, které jsou nezbytné pro jeho udržování.

Zároveň zastupitelstvo schválilo řešení dopravy a odvodnění projektu „Bydlení sever a východ“ společnosti Vester Invest. Řešení reflektovalo připomínky zastupitelstva z předchozích schůzek stavební komise a studie obcí využívaního vodohospodáře, jež nedovoluje odvodnění ploch vsakováním.

Zasedání zastupitelstva č. 7 – 30.9.2015

Hlavním bodem zasedání a diskuse byl stav obecního úřadu a firmy Montura s.r.o., která má zateplení OÚ provádět de facto od začátku vykazuje chyby v kontrolních dnech a připomínky stavebního dozoru obce jsou zcela zásadní. Firma je ve 2 měsíčním spoždění a pod smluvní sankcí cca 136 000 Kč.

Z důvodu množících se stížností na „pochybné“ prodejce přijalo zastupitelstvo obce nařízení č. 1/2015, které zakazuje domovní prodej v obci. Pokud v obci narazíte na domovní prodejce (stejně jako třeba „Jehovisty“), kontaktujte prosím městskou či státní policii.

Z důvodů mírných problémů s tzv. „cashflow“ jsme na zastupitelstvu museli schválit odložení první splátky překlenovacího úvěru do 31.12.2015. Úvěr se bral na na financování nových obecních silnic a chodníků, neboť peníze od státu (resp. Ministerstva financí) se výrazně spozdily (zpráva proběhla i médii) a obec musela držet termíny splatnosti faktur stavební firmě, resp. kolaudace z důvodu dotací. Šlo o částku 12 milionů a nyní, v době psaní článku je splátka splacena.

Dále byl schválen projekt na odvodnění autobusové zastávky v Netřebě, kde se dělaly louže tak, aby byla plocha a cesta k zastávce suchá.

V bodě „různé“ byl  dále schválen odprodej nevyužívaného malotraktoru v ceně běžné na trhu, dále revokován výsledek finančního auditu hospodaření obce, který neshledal závažné nedostatky

Zasedání zastupitelstva č. 8 – 6.11.2015, resp. č. 9 – 10.11.2015

Zasedání se týkalo především zateplení OÚ a jednání, resp. nejednání firmy Montura s.r.o. To ohrožuje dotaci na zateplení a obec musí podniknout maximum pro ukončení spolupráce, výběr nové firmy, která práce dokončí a obec stihne stanovený termín, nepřijde o dotaci a hlavně bude mít co nejdříve uklizeno v okolí OÚ. Bohužel stav staveniště firmy Montura byl zcela tristní, lidově řečeno „bordel všude“.

Zasedání zastupitelstva č. 10 – 8.12.2015

Na posledním letočním zasedání jsme projednávali především rozpočet obce pro následující rok. Rozpočet je cca 17 milionů korun, je tedy o cca o 5 milionů vyšší, než v předchozím roce. Důvodem tohoto výsledku je především zvýšení daně z nemovitosti (více viz zde). Plánované výdaje jsou cca 11 milionů a plánovaný přebytek cca 6 milionů. I přes plánovaný rozvoj obce, např. nové zastávky, atp. chceme tvořit „finanční polštář“ na další rozvoj, především dokončení zbylých silnic a chodníků, neboť dotace na tyto záměry de facto skončily a bude nutné je financovat z vlastních peněz. Rozpočet plánuje s několika investicemi do školy a školky.

Velkou novinkou pro rok 2016 budou příspěvkové organizace (hasiči, fotbalisti, zahrádkáři, atp.). Zde budou nově všechny příspěvky kryté doklady. Toto jsme na zastupitelstvu velmi uvítali, konečně bude jasné, za co jsou peníze utraceny. Některé organizace to dělaly již nyní, jiné to čeká od ledna poprvé, proto jsem navrhl, aby finanční závěrky těchto dokladů probíhaly pololetně. Uleví se tak finančnímu i kontrolnímu výboru a především to vnese pořádek do financí spolků a organizací, které slepovaly výdaje za příspěvky na konci roku.

Zápis ze zasedání 10.6.2015

Vyjma dvou větších změn, konkrétně změna koeficientu daně z nemovitosti a zrušení poplatku za komunální odpad, které jsem popsal v samostatném příspěvku bylo na programu několik dalších bodů, a to:

 1. Obecně závazná vyhláška obce Úžice č. 2/2015  kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Vyhláška byla jednohlasně schválena, opravuje pouze faktické body, které připomínkovalo ministerstvo vnitra z přechozí předlohy vyhlášky.
 2. Rekonstrukce místních komunikací v obci Úžice – dodatečné stavební práce -2. Etapa
  V rámci druhé etapy rekonstrukce silnic v naší obci bylo nutné objednat některé vícepráce oproti původnímu projektu. Bylo vypsáno veřejné výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze 1 uchazeč a to firma OK Stavby s.r.o., s nabídkovou cenou 3 113 870,92 Kč bez DPH. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo návrh hodnotící komise.
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene, služebnosti č. sml. IE-12-6400073/4 se spol.  ČEZ a.s.
  Jedná se o kabelový rozvod distribuce elektřiny v ulicích Hlavní, Potoční, U Rybníka, a Lipová. Na druhém zasedání zastupitelstva byla dne 5.3.2015 schválena výše věcného břemena na 200,- Kč za běžný metr. Oproti dříve schválené výši poplatku za věcné břemeno to pro obec znamená celkový příjem 188 400,- Kč, namísto před několika lety navržené částce 1000 Kč 🙂
 4. Pronájem pozemků č.par. 169/6,177/7,177/14,177/17 v k.ú. Kopeč
  Pozemky s uvedenými parcelními čísly o celkové výměře 4231 m2 určené pro zemědělské využití byly pronajaty J. Valjentovi za částku 0,25 m2/rok.
 5. Žádost o souhlas se stavbou na soukromém pozemku Úžice – Dřínov – výstavba zásobního vodovodního řadu DN 250
  Obec byla oslovena firmou d-plus se žádostí o souhlas se zmíněnou stavbou. Obci byla nabídnuta částka za věcné břemeno 150 Kč / bm, zastupitelstvo se záměrem souhlasí, avšak s požadavkem vyšší částky, a to 200 Kč/ bm.
 6. Posuzování vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Bydlení Úžice – východ a sever“ v k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou
  Obec byla požádána Krajským úřadem Středočeského kraje, aby se ke studii do 20 dnů vyjádřila. Komise životního prostředí do uvedené lhůty předloží starostovi stanovisko k řízení.
 7. Informace o zpracování návrhu opatření a připomínek obce Úžice k plánu dílčího povodí, k plánu zvládání povodňových rizik. Jedná se protipovodňová opatření na Postřižínském potoce
  Posledním bodem diskuse bylo protipovodňové opatření v Postřižském potoce. Na jedné straně se může zdát, že v obci nemůže být nikdy problém, v širším úhlu pohledu však může. Toto opatření bude vypracováno s ohledem na informaci, že Aero Vodochody chce rekonstruovat stanici ČOV a odpadní vody vypouštět do potoka, nikoliv do Vltavy tak, jak je tomu nyní. Jednalo by se o obrovské množství vody, která by protékala a vsakovala by se na našem území, což by mohlo být v naší, už tak bohaté lokalitě na povrchové a spodní vody nemalým problém (např. sklepy plné vody)