Výsledky komunálních voleb

Volební výsledky jsou sečteny.
Děkujeme vám za 1724 hlasů, které jste nám dali. Sdružení Naše Úžice získalo 52% hlasů = 5 mandátů v zastupitelstvu. Oba naši zastupitelé obhájili mandát, 3 jsou noví.

Do voleb jsme šli s tím, že chceme získat co nejvíce členů v zastupitelstvu, 1) aby se zastupitelstvo co nejvíce obměnilo a 2) abychom díky tomu mohli následující 4 roky co nejlépe rozvíjet obec a plnit tak prezentovaný volební program.

Na hřišti právě probíhá fotbalové utkání, proto si dovolím závěr odlehčit přirovnáním – hráči se mění, kapitán zůstává.

Pokud byste si chtěli prohlédnout kompletní protokol z voleb vč. seznamu budoucích zastupitelů a počtu získaných hlasů, najdete ho zde.

Zápis z 10. zasedání OZ – 19.9.2018

Ve středu 19.9.2018 proběhlo desáté, a v současném složení i poslední zasedání obecního zastupitelstva.

Hostem zasedání byl p. Müller ze společnosti CTP (Dunstar).
V samotném úvodu požádal p. Müller o zařazení jednoho bodu na program, a to projednání Smlouvy o právu umístit a provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o inženýrské sítě pro Mercedes Benz (projekt Daimler – D8.7).

Oponoval jsem, aby se bod do programu nezařazoval, neboť není dle mého názoru vhodné tzv. „salámovat“ jednotlivé kroky a projekt musíme hodnotit jako celek – tzn. včetně stanoviska, ke kterému jsme si objednali posudek u společnosti VHS Projekt a který se stále zpracovává. Pan starosta doplnil další důvody, proč bod odložit. Celá diskuse mezi všemi přítomnými trvala asi 30 minut a výsledkem bylo jednohlasné nezařazení bodu na program. S p. Müllerem jsme se dohodli na pracovní schůzce s CTP a zástupci Daimleru po volbách.

Výběrové řízení zakázky malého rozsahu – „Projektová dokumentace na opravu fasádního pláště a sadových úprav objektu základní školy v Úžicích“
Do dříve schváleného výběrového řízení na rekonstrukci školy se přihlásily obě oslovené firmy, nikdo jiný na veřejnou zakázku nereagoval.
Nabídka firmy Bohemia Creative s.r.o., Ing. Martin Wünsche = 613 470 Kč s DPH
Nabídka firmy Projekty – Sládková s.r.o., Ing. barbora Sládková = 2 032 195 Kč s DPH.
U obou firem chyběl návrh smlouvy a položkový rozpočet. Firmy byly vyzvány k doplnění, což obratem učinily.
Zastupitelé jednohlasně schválili sepsání smlouvy o dílo s firmou Bohemia Creative s.r.o.

Cenová nabídka na projektovou dokumentaci – obnovu rybníka v Kopeči  a Úžicích + žádost o dotaci
Zastupitelům jsem předložil nabídku na rekonstrukci obou obecních rybníků (Úžice, Kopeč).
Nabídka na rekonstrukci rybníků i následný bod na zpracování žádosti o dotaci byla jednohlasně schválena.
Bohužel v mezičase mě lidově řečeno „vypekl“ projektant a z původní dohody projektu obou rybníků do konce roku mi oznámil, že nestihne ani jeden. Na základě tohoto jednání jsem se rozhodl operativně obvolat a obepsat další projektanty. S jedním jsem se dohodl na stejných podmínkách (oba projekty do konce roku), druhý den jsme se potkali v obci, oba rybníky prohlédli a nyní čekám na nabídku + podníkáme první přípravné kroky k realizaci – objednali jsme za obec laboratorní rozbor sedimentu a zemědělské půdy, které jsou pro odbahnění rybníku v Kopči naprosto nezbytné.

Rozpočtová úprava č. 4
Proběhla čtvrtá rozpočtová úprava, která navyšuje příjem obce o 2 042 00,28 Kč – jedná se o příjem dotace na hasičskou zbrojnici.

Nevymahatelné pohledávky z let minulých
Paní účetní předložila zastupitelstvu seznam nevymahatelných pohledávek z let 2007- 2011, které byly upomínány a vymáhány bezúspěšně.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyřazení nevymahatelných pohledávek dle přílohy z podrozvahové evidence. (nevymožitelné pohledávky budou nadále existovat, ale nebudou se evidovat)

Dodatek ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce komunikací“
V ulicích Příčná, Průběžná a U Hřiště byly vykonány jak některé méněpráce, tak i vícepráce. Po vzájemném zápočtu jde o navýšení v celkové hodnotě 1 617 172 Kč bez DPH. Jednalo se zejména o úpravu konstrukčních vrstev vozovky a změnu sanace podloží, tak aby vyhověla požadavkům a komunikace byly únosné. Veškeré práce byly odsouhlasen TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur bylo jednohlasně schváleno.

Vícepráce – „Stavební úpravy a nástavba požární zbrojnice“
Vícepráce se vyskytly při stavebních úpravách hasičské zbrojnice, kde byly zjištěny špatné základy na části obvodových zdí. Na základě statického posudku bylo rozhodnuto o jejich zbourání a následném vybudování nových základů a obvodových zdí. Z důvodu značných výškových rozdílů byly vybourány i podlahy obou garáží. Veškeré práce byly odsouhlaseny TDI a byly nutné k pokračování stavby.
Proplacení faktur firmě Jan Špivák ve výši 797 309,17 Kč bylo jednohlasně schváleno.

Řád veřejného pohřebiště
Se změnou zákona o pohřebnictví bylo nutné změnit Řád veřejného pohřebiště.

Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec PRAMENY
Sdružení místních samospráv vyhlásilo celostátní sbírku na zadluženou obec Prameny. Zastupitelé jednohlasně schválili navrhovaný příspěvek 10 000 Kč.

 

Zápisy ze zasedání – prázdniny

O prázdninách proběhly dvě zasedání, zde je přehled nejdůležitějších bodů:

V červenci bylo schváleno vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a rekonstrukci Spojovací ulice. V sprnu byly otevřeny obálky veřejné soutěže. Vyhrála firma OK Stavby s nejnižší nabídkovou cenou – 2 189 988,50 Kč. Podpis smlouvy byl schválen na srpnovém zasední zastupitelstva.

V červenci bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci školy. Oslovili jsme Ing. Barboru Sládkovou a Ing. Martina Wünscheho. Další zájemci se mohou hlásit na základě zveřejnění zakázky na portálu a úřední desce.

I tento rok byla schválena smlouva o spolupráci na projektu STOP LETIŠTI VODOCHODY. V této smlouvě se zavazujeme zaplatit roční příspěvek ve výši 50 Kč za obyvatele. Celkem tedy 43 450 Kč.

V červenci nám dorazila dokumentace na územní řízení + stavební povolení k záměru skladu Daimler. Celá dokumentace je tak rozsáhlá, že se lépe vyjadřuje váhou než počtem stran. Váha je cca 50kg dokumentů. Na konci července proběhla schůzka zastupitelů se zástupci CTP a Daimler. Na této schůzce jsem investora upozornil na nedostatky ve formě chybějících částí dokumentace, které byly doplněny.
Dokumentace je tak rozsáhlá, že jsme se na srpnovém zasedání se zastupiteli jednohlasně shodli na objednání odborného posudku. Posudek bude opatřen pečetí autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizovaného inženýra pro městské inženýrství a autorizovaného inženýra pro dopravní stavby. Cena posudku je 125 000 Kč bez DPH.

Aktualizace se bohužel dočkal i záměr papírny BOR Biotechnology, kde Středočeský kraj k našemu nepochopení zamítl stížnosti dotčených obci.

Zápisy ze zasedání – druhé čtvrtletí 2018

V dubnu bylo schváleno zahájení spolupráce s Farní Charitou Neratovice. Farní charita poskytuje domácí i zdravotní péči , odlehčovací služby a osobní asistenci. Na tyto služby přispívá 1/3 kraj, 1/3 obec a 1/3 klient. Ideální by bylo spojit se ještě s okolními obcemi a tuto službu společně financovat. Naplánována bude společná schůzka s okolními obcemi, které by o tuto službu měly zájem.

Bylo schváleno pořízení nového veřejného osvětlení v ulicích Jarní, Horní, Dolní, Spojovací, Postřižská od AZ Elektrostav, která podala nejnižší nabídku 605 541Kč s DPH.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice byl objednán a schválen technický dozor stavebníka – stavební inženýr Ing. Martin Wünsche.

Zastupitelstvo schválilo pořízení 7ks nových solárních lam veř. osvětlení pro místa, kde není možné instalovat standardní osvětlení (2ks pro ul. V Jordáně a 5ks na Hlavní ulici k cukrovarským bytovkám). Cena jednoho kusu je 21 665 Kč. Pokud se osvědčí, mohou být použity na dalších místech v obci.

V květnu byly instalovány nové autobusové zastávky v obcích Netřeba a Kopeč – stejné, jako jsou v Úžicích. Dále bylo schváleno pořízení nových plakátovacích ploch v obci.

V květnu proběhlo nové oplocení sběrného dvora a nátěr střechy mateřské školy.

Zasedání v červnu se týkalo především bodů okolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, dále pak výměny kotlů v obecní hospodě.

Zápisy ze zasedání – první čtvrtletí 2018

Opět přináším přepis nejpodstatnějších bodů z obecního zastupitelstva za první čtvrtletí roku 2018.

V únoru zastupitelstvo obce schválilo odkup části od pí. Petríkové z pozemku č. 458/49, a to v rozsahu, ve kterém je na jejím pozemku silnice a chodník ve Spojovací ulici.

Na stejném zasedání bylo schváleno oslovení několika firem na výběrové řízení na nové hřiště v areálu mateřské školy.

Dále bylo prezentování zamítavé stanovisko obce Postřižín k převodu části katastrálního území, kde se nachází ulice Spojovací a přilehlé rodinné domy.

Od obce Postřižín jsme obdrželi návrh na změnu ÚP č. 3, ke které jsme se vyjádřili. Nelíbí se nám některé změny, jako např. plánovaný motorest nedaleko Úžic, který by mohl sloužit jako parkoviště pro další nákladní vozidla.

Byla schválena darovací smlouva od společnosti Prologis, která se zavazuje darovat 400 000 Kč na obnovu hasičárny a infrastruktury v obci.

V únoru byla zahájena 2. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení a březnu bylo schváleno několik nabídek AZ Elektrostav, které byly za nejnižší podanou cenu.

Bylo schváleno pořízení obecně závazné vyhlášky na používání pyrotechniky na veřejném prostranství.

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsem nabídl řešení směny pozemků s obcí Kozomín, které by neznamenalo žádné změny v metráži území, ale vyřešilo by problém v Potoční ulici.

Na zasedání 28.3. bylo schváleno zadání veřejné zakázky na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Mimo peněz z dotací bylo schváleno vlastní financování rekonstrukce obcí ve výši 3 225 000 Kč. Pro potřeby vybavení hasičů byla pořízena plechová garáž v hodnotě 101 000 Kč.

Vyjádření obce k EIA projektu Obalovna Chvatěruby

Požadujeme vrácení dokumentace EIA k přepracování, jelikož podkladové studie nejsou zpracovány s ohledem na zohlednění všech vznesených požadavků ve zjišťovacím řízení a s ohledem na neúplnost a neaktuálnost podkladových studií, resp. podkladů pro ně využitých.

Pokračování textu Vyjádření obce k EIA projektu Obalovna Chvatěruby

Zvýšení odměn zastupitelů + neadekvátní odměna za práci místostarosty

Zvýšení odměn zastupitelů

V listopadu bylo na programu zasedání zastupitelstva obce Úžice přijetí navrhované zvýšení odměn zastupitelů za výkon funkce od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a to následujícím způsobem:

Vláda ve svém nařízení nabízí zvýšení odměn do určité maximální výše. Odměny byly do loňského roku sníženy i v rámci státních úspor během dřívější ekonomické recese.

Základní odměna se může skládat až ze tří částí podle vykonávaných funkcí v následující maximální výši:

 • místostarosta……………………………………………….. 24 814 Kč
 • předseda výboru, komise…………………………….…. 2 757 Kč
 • člen výboru, komise……………………………………… 2 298 Kč
 • člen zastupitelstva bez dalších funkcí…………..… 1 379 Kč

Souhlasím s tím, že odměny zastupitelů byly do této doby v Úžicích nízké. Běžná zastupitelská práce mimo zasedání znamená i několik pracovních schůzek za měsíc s investory. Za poslední rok jich bylo hodně.

Někteří ze zastupitelů si k tomu navíc berou i další projekty.

Já sám obci věnuji v průměru 20 – 40 hodin svého volného času měsíčně. Připravuji „vyjadřovačky“ ke všem developerským záměrům a pro ulehčení p. starostovi jsem si vzal na starost nový územní plán obce, nové přechody přes Pražskou ulici a dokumentaci k rekonstrukci Spojovací ulice (poslední chybějící dokumentace na plánovanou rekonstrukci zbylých silnic). Odměna na mé výplatní pásce je 1 234 Kč měsíčně.

Pracovat a dostávat adekvátní odměnu je zcela jistě v pořádku. Děláme to ve svém zaměstnání všichni. To, že v obecním zastupitelstvu pracuji za zlomek adekvátní odměny bylo mé rozhodnutí a má investice do obce, ve které chci bydlet.

Velmi rychle po přečtení projednávaného bodu p. Richter navrhl přijetí odměn v maximální výši a uvítal možnost odměny sčítat. Proběhla diskuse, vč. mého návrhu odměny nesčítat a přijmout jen jednu z nich (mj. i s ohledem na rozpočet obce). Zvýšením odměn dojde k navýšení výdajů o cca 400 000 Kč ročně, což je meziročně velký skok.

Sčítání odměn v plné výši bylo přijato (hlasování bylo 5 : 4)

Aktuální odměna zastupitelů od ledna je cca 5 000 Kč měsíčně.
Pokud by kdokoliv měl o odměně pochybnosti, máte možnost i plné právo zeptat se každého zastupitele, kolik času úřadu věnuje a co konkrétně dělá. Pak už si velmi snadno spočítáte, zda je placen adekvátně, málo, nebo naopak velmi štědře.

Odměna a práce místostarosty obce

Začátkem prosince jsem zjistil, že místostarosta obce p. Tichý neplní své povinnosti a do úřadu prakticky nedochází. Rozumím tomu, že všichni zastupitelé, kteří nepracují na hlavní pracovní poměr (tedy všichni kromě p. starosty), mají své vlastní pracovní povinnosti, kterým se musí věnovat. Tomu by ovšem mělo odpovídat i naše chování. Podle mého názoru není správné chodit do jedné práce, ale pobírat odměny za dvě. Tzn. není v pořádku pobírat +- 20 000 Kč měsíčně (od ledna výše uvedených 24 814 Kč) a nechodit do práce.

Pro úplnost musím dodat, že základní zastupitelské povinnosti plní pan Tichý dobře. Účastní se zasedání zastupitelstva a pracovních schůzek zastupitelů. Problém je v neslučitelnosti jeho podnikatelských aktivit v autodopravě a práce místostarosty v úřadu.

Přestože by tento problém měl řešit starosta obce (namísto toho, aby dělal práci za dva lidi), navrhl jsem s ohledem na výše uvedené v prosinci upravit odměnu místostarosty na stejnou výši, jakou má běžný zastupitel, tj. cca 5 000 Kč měsíčně. A to do doby, dokud opět nezačne plnit své povinnosti pro obec.

Pan starosta dal protinávrh na snížení na 30 % výše tak, jak tomu je dle zákona o obcích u pozice starosty. To by znamenalo 7 444 Kč měsíčně. Byť jsem názoru, že i tato částka je za práci shodnou se zastupitelem až moc, souhlasil jsem s touto interpretací návrhu o hlasování.

Během svých návrhů jsem byl několikrát hrubě osočen p. Richterem se slovy, o co mi jde. Vysvětloval jsem, že o to, aby někdo nedostával plnou odměnu za něco, co prokazatelně nedělá. Marně. Pan starosta se snažil argumentovat tím, zda by p. Richter ze svého platil v truhlárně zaměstnance, který by nechodil do práce. Opět marně. Nevím, zda si to mám vysvětlit tak, že z obecního krev neteče.

Nutno dodat, že si myslím, že p. Tichý uvedené argumenty pochopil a své pochybení uznal. Ale stále platí, že pro nápravu sám nic neudělal. Ani před mým návrhem, ani po něm.

Následovalo demonstrativní odstoupení p. Richtera z funkce zastupitele, aby se následně nechal některými zastupiteli přemlouvat ke svému setrvání. Za své vystoupení sklidil od většiny zastupitelstva potlesk – obrazně řečeno při následném hlasování.

PRO snížení: 2 (Libich, Jech)
PROTI snížení: 3 (Richter, Tichý, Dědková)
ZDRŽEL SE:  4 (Hrdlička, Beneš, Beránková, Pšenička)

PROTI tedy bylo 7 zastupitelů. Zdržet se je totéž jako nepodpořit návrh. Prakticky je to hlas proti, jen v jiné formě.

………..

Milí spoluobčané, pokud máte pocit, že není v pořádku brát bezmála 25 000 Kč měsíčně a nechodit do práce, máte možnost to změnit. Máte možnost diskutovat se zastupiteli a to třeba každý měsíc na veřejném zasedání. Zastupitelstvo je voleno občany, máte tak plné právo se ozvat, pokud s čímkoli nesouhlasíte.
Pokud vám můj postoj dává smysl, budu rád, když budete tento článek sdílet dál.

Zápis ze zasedání – konec 2017

Po nějaké době přináším opět informace o dění na posledních dvou zasedání obecního zastupitelstva. Musím říct, že hlavně to poslední bylo „velmi výživné“.

V listopadu jsme se jednohlasně shodli na pořízení nových autobusových zastávek do Netřeby a Kopeče, abychom je sjednotili s těmi, co jsou v Úžicích. Zastávky vyjdou na 290 170 Kč bez DPH.

Dále jsme nechali opravit povrch ulice V Jordáně za cenu 97 972 Kč bez DPH.

Odložili jsme schválení nabídky na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitova, ZŠ a MŠ. Nabídka na tyto 3 projekty 1 064 000 Kč.
Bez bližší prezentace záměru a představení referencí architektů by bylo schválení takové nabídky do velké míry pořizovaní „zajíce v pytli“. Projekty se budeme zabývat, ale bude třeba, aby zastřešující projektant představil konkrétní architekty a jejich práce.

V prosinci byla schválena změna č. 5 územního plánu upravující polní cestu vedenou v území plánovaního záměru projektu D8.7 (Daimler). Změna pak dále upravuje možnosti výstavby pro bydlení – lidky řečeno je možné, aby si občané s velkým pozemkem postavili druhý barák tam, kde je nyní zahrada. Je nutné dodržet minimální velikost pozemku, ale máme v Úžicích velké množství pozemků se zahradou i přes 1500m2, kde by si někdo z rodiny rád postavil druhý domek.

Schválili jsme podpis smlouvy o spolupráci se společností CTP Invest, na základě které CTP postaví novou čističku odpadních vod, resp. zajistí její intenzifikaci, což ale reálně znamená postavit čističku novou a větší. Nutná je i změna vnitřních technologií. Dále dle smlouvy obci daruje nové hasičské auto (cisternu) v ceně cca 8 milionů korun.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2018.
Rozpočet počítá s výdaji 37 911 000 Kč a příjmy 24 033 000 Kč. Schodek bude hrazen z přebytků minulých let.
Rozpočet počítá s příspěvky myslivcům 10 000 Kč, sportovcům 50 000 Kč a do ZŠ s MŠ ve výši 821 000 Kč.

Velké výdaje jsou dány především rekonstrukcemi zbylých komunikací v obci. Ty byly vysoutěženy za cca 17 milionů korun v roce 2017. V Úžicích nám tak zbyde jen ulice V Jordáně, dále pak ulice v Netřebě a Kopeči. Jinak budou všechny komunikace v obci hotové!

Schválena byla též cena stočného, kterou VaK Zápy stanovili na 38,28 Kč za m3. VaK Zápy dále požadovali investice do kanalizace. ty jsme neschválili, neboť nebylo uvedené, kterých míst se investice týkají. Některá místa investice vyžadují, je však nutné doložit, že se plán investic potkává s potřebou jak je vnímáme my, resp. občané, které poruchová místa obtěžují.

Schválili jsme též nové oplocení sběrného dvora. Nabídka oplocení vč. velké pojezdové brány je za cenu 126 099 Kč vč. DPH. Rekonstrukceproběhne na jaře v závislosti na počasí.

Obec obdržela od projektanta návrh na řešení chodníku „k dolním bytovkám“. Fotku tohoto návrhu najdete na facebookovém profilu Naše Úžice.

Dále bylo nutné projednat prodloužení splatnosti půjčky SK SOKOL Úžice ve výši 42 000 Kč, které byly na projektovou dokumentaci na přestavbu kabin. Zastupitelstvo schválilo zrušení této půjčky za předpokladu, že SK SOKOL Úžice předá projektovou dokumentaci do majetku obce.

I. Dědková informovala o jednání s Farní charitou Neratovice kvůli zajištění péče pro seniory. Schůzka byla naplánovaná na leden.

Starosta informoval zastupitelstvo o nezájmu v jednání Postřižína o předání KN ulice Spojovací do majetku obce Úžice. Obyvatelé Spojovací ulice jsou tak rukojmími Postřižína a my jim nemůžeme pomoci. Nemůžeme jim např. vyvážet od roku 2018 popelnice. Nejsou obyvateli Úžic. Je to doslova padlé na hlavu, není nám jasné, proč si Postřižín zuby nehty drží několik málo domů kvůli dani z nemovitosti, když jim vzniká povinnost odklízet jim sníh, sekat trávu, vyvážet popelnice, atp. Navíc tito lidé při výměně dokladů nemohou mít ve svých domech trvalý pobyt. Katastrálně jsou v Postřižíně, číslo popisné mají v Úžicích. Je to takový šachmat doby minulé, ale v důsledku se musí přehlásit s trvalým pobytem na obecní úřad v Postřižíně – jistě budou rádi si měnit všechny doklady, smlouvy, atp. …. Dotčení občané by se měli domluvit a společně jet na zastupitelstvo obce Postřižín, třeba jim to pak dojde…

V listopadu bylo schváleno navýšení odměn zastupitelů. V prosinci pak nebyla schválena úprava odměny místostarosty. Už jsem ale v tomto článku dost dlouhý a toto téma si zaslouží samostatný článek. Ten zveřejním zítra…

Vyjádření obce k EIA projektu D8.7

Připomínky obce Úžice k EIA záměru STC2101 – Objekt D 8.7 (Mercedes Benz After- Sales Logistics Center)

Podmínky Stanoviska EIA – požadujeme, aby posuzovaný záměr mohl být uveden do provozu nebo předčasného užívání až po zprovoznění následujících staveb:

 1. Přestavěná stávající problematická styková křižovatka II/608 x III/0081 do podoby okružní křižovatky.
  Pozn.: Přestavěná křižovatka byla uvažována ve výpočtech pro stanovení dopravních intenzit v dopravní studii, která je základním podkladem pro akustické výpočty, výpočty dopadů stavby na znečištění ovzduší a druhotně tak i podkladem pro hodnocení vlivu stavby na zdraví obyvatelstva.
 2. Nová okružní křižovatka (CTP Invest plánuje její realizaci v souvislosti s realizací záměru CTParku Prague North III. etapa) propojující účelové komunikace na ploše A průmyslové zóny Kozomín – Úžice.
  Pozn.: Nová okružní křižovatka byla uvažována ve výpočtech pro stanovení dopravních intenzit v dopravní studii, která je základním podkladem pro akustické výpočty, výpočty dopadů stavby na znečištění ovzduší a druhotně tak i podkladem pro hodnocení vlivu stavby na zdraví obyvatelstva.Nová křižovatka umožní průjezd z Prologis Parku Úžice a z nově napojeného CTParku (III. etapa) přímo na dálniční přivaděč bez nutnosti přitížit II/608. Současně se stane pojistkou pro případné rozložení dopravy v období dopravních špiček nebo v případě dopravní nehody.
 3. Nový přivaděč pro Letiště Vodochody na dálnici D8 – byl uvažován ve výpočtech pro stanovení dopravních intenzit v dopravní studii, která je základním podkladem pro akustické výpočty, výpočty dopadů stavby na znečištění ovzduší a druhotně tak i podkladem pro hodnocení vlivu stavby na zdraví obyvatelstva.
 4. Navýšení kapacity ČOV Úžice na 4000 EO – současná kapacita ČOV v obci Úžice je nedostačující a je třeba intenzifikace. Investor provede intenzifikaci na své náklady tak, jak obci přislíbil.
 5. Realizaci uvažovaných ve výpočtech, resp. případných dalších protihlukových opatření navržených v blízkosti komunikací, které bude doprava z areálu využívat, a u kterých vlivem kumulativního a synergického působení s ostatními záměry bude docházet k překračování nadlimitních hladin hluku – zejména se jedná o dálnici D8 a jejích exitech a silnici III/0081 a III/24211.

Do podmínek Stanoviska EIA dále požadujeme zapracovat:

 1. K DUR a DSP aktualizovat dopravní studii a následně akustickou a rozptylovou studii (z provozu), která bude prověřovat plnění příslušných limitů.
 2. K DUR a DSP ověřit imise mobilním měřidlem umístěným “na návsi” obce Úžice po dobu nejméně 2 měsíců. Imisní hodnoty škodlivin v ovzduší vč. prašnosti (hodnot pevných částic) jsou velmi vysoké, na hranici hygienických limitů. Nejbližší výpočtový bod použité metodiky rozptylové studie je umístěn ve Veltrusích. Jde tedy o bod, který je ve velké vzdálenosti a na závětrné straně z pohledu převládajících větrů ze směru od realizovaného záměru, dálnice D8 a areálu “chemických výrob Kralupy”. Díky tomu nemusí být metodika přesná.
  Vzhledem k výše uvedeným důvodným obavám je nutné hodnoty pro eliminaci vlivů na zdraví obyvatel verifikovat reálným měřením. Stejné měření požadujeme též po realizaci záměru.
 3. Před započetím výstavby bude prověřena možná kumulaci vlivů z výstavby s realizací okolních připravovaných záměrů a v případě potřeby budou navržena opatření pro zajištění plnění hygienických limitů hluku a imisí škodlivin v ovzduší u chráněných objektů.
 4. Staveništní doprava (dovoz a odvoz materiálu a zemin) nesmí být směrována na komunikaci III/0081 a III/24211. Shodně objízdné trasy mimostaveništní dopravy.
 5. Před zahájením výstavby budou vypracovány a schváleny „Pokyny pro případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby“, které budou také obsahovat opatření proti znečištění vody odváděné do retenční nádrže.
 6. Do projektu pro stavební povolení budou případně navržena a realizována a kontrolována opatření na ochranu území před nadlimitním hlukem a znečištěním ovzduší při výstavbě a to nejen ze staveniště, ale i ze staveništní a mimo staveništní dopravy.
 7. Během výstavby bude monitorována a omezována prašnost a při zaznamenání zvýšené prašnosti budou provedena opatření na okamžitou eliminaci zdroje prašnosti, monitorování bude prováděno pověřenou osobou (osobami) přítomnými nepřetržitě na stavbě. Zejména je nutno:
  1. Monitorovat prašnost v areálu. Pokud je zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření,
  2. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky,
  3. Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy,
  4. Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
 8. Stavba bude probíhat pouze v denní době od 06:00 do 22:00. V době nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod a v neděli nebude stavební činnost probíhat.
 9. Návoz a odvoz materiálu/zeminy atp. na stavbu bude probíhat pouze v době od 06:00 do 20:00 hodin; kromě nedělí, kdy nebude probíhat vůbec.
 10. Před zahájením výstavby budou všichni pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni s podmínkami Stanoviska EIA.
 11. Po zprovoznění areálu bude provedeno kontrolní měření hluku a imisí, které prověří dodržování hygienických limitů. Výsledky v plném rozsahu budou předloženy Krajské hygienické stanici a obci Úžice.
 12. Dle kapitoly B.I.6 – opatření, která jsou součástí projektu požadujeme, aby byly uvedeny jako podmínky přímo v návrhu podmínek Stanoviska – (v dokumentaci EIA str. 57)
  1. dodržení následujících preventivních opatření k eliminaci prašnosti vlivem provozu záměru:
   • pravidelné čištění komunikací, parkoviště a manipulačních ploch,
   • očista komunikací po skončení zimního období za účelem odstranění posypového materiálu.
  2. v zimním období bude omezena údržba povrchů solením (v únosné míře bezpečnosti), která bude nahrazena mechanickou údržbou (včasné odhrabování či odmetání sněhu) s ohledem na snížení solnosti odváděných srážkových vod.
  3. a str. 56 – Sledování dopravy (cituji: „Abychom se vyhnuli projíždění okolními obcemi, dostanou dopravci podrobný plán cesty a polohy pro vjezd do skladu a řidičům při hledání cesty pomůže koncept dopravního značení. Řidiči mohou použít pouze předem určené cesty. V případě nedodržení uplatní společnost Mercedes-Benz na dopravce sankce.“– požadujeme tedy do návrhu Stanoviska EIA do podmínek zapracovat – „Ke kolaudaci stavby bude obci Úžice předložen schválený plán organizace dopravy firmou a příslušným orgánem, která bude objekt využívat a v případě změny jej opět předložit obci ke schválení. A tento plán bude firmou dodržován.

Se závěry dokumentace EIA nesouhlasíme s ohledem na neúplnost a neaktuálnost podkladových studií. Dokumentaci EIA požadujeme dopracovat dle níže uvedeného:

   1. Dopravní studie neobsahuje aktuální dopravní data a není vyhotovena v dostatečném rozsahu (řešené území je rozhodně větší, než je ve studií uvažováno – změny dopravy nastanou v širším okolí), aby bylo možné správně vyhodnotit dopady posuzovaného záměru na dopravní a akustickou situaci, vlivu záměru na znečištění ovzduší a veřejné zdraví.
    1. Dopravní intenzity vyvolané letištěm Vodochody – požadujeme vysvětlit, proč na úseku D8 nejezdí žádná vyvolaná doprava letištěm Vodochody – v případě, že se jedná o chybu, požadujeme dopravní studii přepracovat.
    2. Str. 36, 37, 48 a 49 (nečíslované přílohy) – ve výčtu staveb uvažovaných v uvedených dopravních intenzitách nejsou vedeny stavby CTPark North – hala D 8.2 a Letiště Vodochody.
    3. Rok 2040 je převzat z dopravní studie pro záměr STC1945. Dopravní studie pro tento záměr byla zpracována na základě celostátního sčítání dopravy z roku 2010, v roce 2016 proběhlo celostátní sčítání dopravy nové. Dopravní studie nebyla na toto sčítání aktualizována (validována). Proto i podklad pro posuzovaný záměr není zpracován na základě aktuálních dopravních dat.Požadujeme přepracování dopravní studie reflektující celostátní sčítání dopravy z roku 2016 a následně požaduje provézt přepočet navazujících studií (akustické, rozptylové a vlivu na veřejné zdraví).
    4. Záměr dle podrobných rozborů pro jednotlivé komunikace uvedených v dopravní studii pravděpodobně přispěje spolu s ostatními záměry k navýšení dopravy na komunikaci vedoucí do obce Úžice III/24211 (intenzita je stanovena pouze pro silnici III/0081 – v noci se jedná o nárůst v součtu o 129 OA, 28 LNA a 16 TNA k roku 2020).Požadujeme rozšířit řešené území dopravní studie o komunikace i v rámci obce Úžice – komunikaci III/24211. Vhodné by bylo doplnit data i směrem na Odolenou Vodu, Postřižín a Kozomín (silnice II/608).Na základě doplněních dopravních podkladů požadujeme aktualizovat akustickou a rozptylovou studii, resp. posouzení vlivu stavby na veřejné zdraví o výpočty i v obci Úžice.
   2. Hluková studie je zpracována nad dopravní studií, která je neaktuální a není zpracována pro dostatečné velké řešené území (změny dopravy se projeví i v obcích – Úžice, Odolená Voda, Kozomín a Postřižín) – na základě aktualizace a doplnění dopravní studie o dopravní intenzity na III/24211 požadujeme aktualizovat akustickou studii následovně:
    1. Doplnění výpočtových bodů u jižní zástavby u Úžic (ve venkovním chráněném prostoru staveb i ve venkovním chráněném prostoru), tak aby byl postižen hluk i z komunikace III/0081 a dále o body v obci Úžice (ve venkovním chráněném prostoru staveb i ve venkovním chráněném prostoru), tak aby byl postižen i hluk z komunikace III/24211.
    2. Provézt rozbor příspěvku jednotlivých zdrojů dopravního hluku ve všech výpočtových bodech, včetně doplněných bodů dle výše uvedeného a na základě stanovení dominance jednotlivého zdrojů hluku navrhnout limitní hladiny hluku pro dominantní zdroj hluku. Komunikace třetí třídy mají limit nelze-li využít korekci pro SHZ 55/45 dB pro den/noc nikoli 60/50 dB.
    3. Požadujeme doložit možnost uplatnění korekce pro SHZ na všech komunikacích využívaných záměrem a pro všechna výpočtová období.
    4. Požadujeme doložit, že vlivem realizace posuzovaného záměru a v kumulaci a synergii s ostatními připravovanými záměry nedojde k navýšení hodnoty hladiny hluku v obci Úžice, a to ze všech komunikacích, kde dochází vlivem realizace záměru k navýšení dopravních intenzit nad limitní hladiny hluku.
   3. Není doložené plnění limitů z dopravního hluku v obci Úžice – požadujeme doložit měřením hluku v souladu s metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 18.10.2017 (věstník MZdr ČR 2017/částka 11), že jsou limity v obci Úžice plněny, a to z hluku na III/0081 a III/24211, jelikož se jedná o komunikace, kam je záměrem směrována doprava.
   4. Je nutné aktualizovat akustickou, rozptylovou studii a studii vlivu stavby na veřejné zdraví – na základě aktualizace dopravní studie a rozšíření řešeného území požadujeme aktualizovat rozptylovou studii a studii veřejného zdraví s důrazem na vyhodnocení vlivu záměru v kumulaci a synergii z dopravy na silnicích III třídy.
   5. V případě neplnění zákonných požadavků (hluk, znečištění ovzduší, veřejné zdraví) požadujeme realizaci opatření, tak aby byly zákonné limity plněny – např. formou dopravě organizačních opatření – vymahatelného zakázání vjezdu LNA a TNA do obce Úžice a na komunikaci III/0081 od okružní křižovatky směrem na Úžice. Nebo realizací fyzických protihlukových opatření při III/0081 – nejlépe formou protihlukových clon. Realizaci výsadeb dřevin s následnou údržbou min. 5 let na místě určené obcí. K DUR/DSP předložení návrhu vegetačních úprav k odsouhlasení obce (předpoklad je, že vegetační úpravy budou navrženy v maximálním možném počtu stromů, ale s rozumným sponem, tak aby do budoucna byly ze stromů perspektivní jedinci, kteří v lokalitě vydrží v řádu desítek let).Nebudu-li zákonné limity plněny a realizací záměru, resp. v kumulaci a synergii s ostatními plánovanými záměry v území dojde k porušení zákona č. 17/1992 Sb., ustanovení § 11 a v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze dne 31. ledna 2012, nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí v lokalitě. Nejvyšší správní soud tímto svým rozsudkem jasně stanovil, že jestliže jsou překročené hlukové limity, mající prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví a které mohou vést ke zdravotním rizikům, nelze v takovýchto lokalitách povolovat další průmyslové stavby a argumentovat tím, že každá jednotlivá stavba představuje jen nevýznamný, byť měřitelný přírůstek již stávající hodnoty hluku.V takovém případě požadujeme vydat nesouhlasné závazné stanovisko.
   6. Doplnění dokumentace o výkres plošné ochrany ŽP (dle z.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se zákresem průběhu prvků ochrany (zejm. ÚSES a VKP) a hranic trvalého a dočasného záboru stavby. Doložený výkres v přílohách a výřez z ÚPD bez průmětu stavby je nedostatečný. Existuje pravděpodobnost zásahu záměru do lokálního biokoridoru (a tím i VKP), který nebyl vyhodnocen v dokumentaci. V případě zásahu stavby do biokoridoru a s ohledem na zásah do dvou IP požadujeme kompenzaci za nemožnost realizace funkčního interakčních prvků v řešeném území a zásah do lokálního biokoridoru – revitalizací okolí potoku Černávka tak, aby s ohledem na plné obestavění lokálního biokoridoru mohl plnit funkci ÚSES v maximálním možném rozsahu. Návrh revitalizace předložit k DUR záměru obci Úžice a přísl. orgánu ochrany ŽP ke schválení. Revitalizaci provézt nejpozději ke kolaudaci záměru.
   7. V souladu s metodickým sdělením MŽP ze dne 6.3.2015 – č.j. 18130/ENV/15 požadujeme:
    1. V kapitole D.IV uvádět pouze podmínky relevantní, splnitelné, konkrétní (ověřitelné a měřitelné) a ne podmínky vyplývající z platné legislativy. Deklaraci závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze považovat za návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů. Tyto je nutné uvést do kapitoly B.I.9 (Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat) dokumentace.Podmínky navržené v kapitole D.IV nelze ve většině případů považovat za relevantní, splnitelné, konkrétní (ověřitelné a měřitelné) a nelze je tak ověřit v praxi, zda jsou dodržovány.
    2. Kapitolu B.I.9 zpracovat tak, aby obsahovala úplný seznam navazujících rozhodnutí a buď zde, anebo v jiné kapitole dokumentace uvést i další nutná povolení, souhlasy či závazná stanoviska, která je třeba získat pro konečné povolení či provoz záměru, a která nejsou vydávána v navazujícím řízení ve smyslu definice v ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   8. V hlukové studii, v bodě 2.2.3.2 se zpracovatel odkazuje na kombinaci protihlukových opatření spočívající ve výstavbě nové protihlukové stěny + nízkohlučný asfalt s útlumem 4dB. Záměr PHS k 27.11.2017 prošel fází veřejného projednání, avšak bez realizace nízkohlučného asfaltu. Realizaci nízkohlučného asfaltu nám ŘSD vyvrátilo. Uvažování takové kombinace opatření není v hlukové studii tedy legitimní. Nelze pracovat s odkazem na jiného investora (ŘSD), který s uvažovanou kombinací opatření investičně a realizačně nepočítá (vyjádření ŘSD k protihlukovým opatřením ze dne 24.11.2017 přikládáme). Jedná se tedy o další chybný údaj v hlukové studii.
   9. Studii krajinného rázu považujeme za nerelevantní a žádáme její přepracování dle podmínek níže. Stavba se nachází ve velmi nerovném terénu a ze studie není patrné, jak bude vypadat budoucí terén. Není tedy možné ani vytvořet pohledové vizualizace.
    Z legendy výškopisu v bodě A5.1 studie krajinného rázu je patrné převýšení území od 186 m.n.m. do 202 m.n.m.. Výškový rozdíl území je tedy 16 metrů. Zpracovatel studie i investor počítají s rozložením zeminy po ploše záměru do roviny (dle studie i prohlášení na schůzce se zastupiteli obce Úžice, resp. vyjádření na schůzce zástupců okolních obcí v Kralupech nad. Vlt. dne 7.12.2017). Pokud by tedy “nula” stavby nestála v nejnižším bodě, ale uprostřed, dojde k vyzdvižení stavby o 8 metrů výše oproti nejnižšímu bodu. 8 metrů výšky je +57% výšky stavby a jde o velmi významný rozdíl v celé studii i umístění stavby v širším okolí průmyslových staveb. Požadujeme, aby byla stanovena “nula stavby” ve výšce 186 – 190 m.n.m.
   10. Požadujeme přepracování studie a vypořádání všech podmínek a připomínek uvedených v přiloženém “Odborném vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení” – VHS Projekt, s.r.o.
   11. Požadujeme přepracování studie a vypořádání všech podmínek a připomínek uvedených v přiloženém “Odborném vyjádření dopravního a městského inženýra”  – VHS Projekt, s.r.o.

 

Přílohy:

 • Vyjádření ŘSD k protihlukovým opatřením ze dne 24.11.2017
 • Odborném vyjádření znalce k navrženému vodohospodářskému řešení – leden 2018
 • Odborném vyjádření dopravního a městského inženýra – leden 2018

Vyjádření obce k projektu D8.7 – sklad Daimler AG

Vážení občané,

v poslední době se stále více množí články o uvažovaném skladu v naší obci, jehož projekt připravuje společnost CTP pro společnost Daimler AG. Články obsahují různá naše vyjádření a stanoviska, které si novináři upravují do podob, tak aby jim seděly do jejich článků. Vzhledem k tomu bychom rádi uvedli některé skutečnosti na pravou míru.

Území, do kterého je záměr umisťován, je v územím plánu obce vedeno jako tzv. průmyslová zóna již od roku 2003, kdy byl tehdejším zastupitelstvem tento schválen. Od té doby se na nás obrátilo několik developerů,  kteří toto území chtěli využít k realizaci svých záměrů a se kterými jsme jednali o podmínkách, za jakých by bylo možné jejich projekt z naší strany akceptovat.

Jako poslední za námi se svým záměrem přišla již zmiňovaná společnost CTP, která zhruba před jedním rokem představila své první plány, které by ráda zrealizovala v daném území. Již v této době zastupitelé požadovali vyjasnění zásadních otázek, jako  například, zda přilehlé komunikace zvládnou nárůst dopravy vyvolaný záměrem. Dále pak zda budou koryta vodních toků schopna bezpečně odvést dešťovou vodu, nebo zda nebude obec ještě více zatížena hlukem díky tomuto záměru.

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto otázky jsou velice ožehavé, obklopili se zastupitelé obce nezávislými odborníky, kteří nejsou vázáni na uvedenou společnost, aby nám poskytli odbornou pomoc, a to zejména v oblasti vodního hospodářství a dopravy.

Oznámení posledního záměru, to je tedy haly na skladování náhradních dílů pro společnost Daimler, nám bylo ze strany Krajského úřadu oznámeno stejně jako ostatním dotčeným obcím a stejně jako je i nás jeho rozměr překvapil.  Proto obce Úžice zaslala na Krajský úřad Stř. kraje své stanovisko k oznámení záměru, kde požaduje posouzení záměru podle zákona, to znamená, aby prošel záměr tak zvanou velkou EIA, se zaměřením především na otázky hluku, dopravy a odvádění dešťových vod.

Je však nutné také říci, že by realizace tohoto záměru mohla přinést jistá pozitiva, jako především nemalý příjem do rozpočtu obce, nebo nové pracovní příležitosti u jedné z největších společností v Evropě. Toto však nemůže být vykoupeno dalším zhoršením životních podmínek v obci a jejím okolí.

Pevně doufáme, že se nám podaří prosadit podmínky, za kterých by bylo možné záměr zrealizovat, v opačném případě mu pak zcela zamezit.